مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : توماس آلابان
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : hveisi@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .