مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فهیمه بهرامی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : mo_nazari@sbu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .