مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی اکبر نوروزی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : mhomaee@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .