مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سمانه متقی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه پیام نور تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Payame Noor University, Tehran
سمت :
پست الکترونیکی : samanehmottaghi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .