مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهدی مین باشی معینی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Iranian Research Institute of Plant Protection
سمت :
پست الکترونیکی : rahimkhamisabadi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .