مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : امیرحسین شیرانی راد
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Islamic Azad University, Takestan Branch
سمت :
پست الکترونیکی : rahimkhamisabadi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .