مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عبدالعلی غفاری
ترتیب نویسنده : 7
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات دیم کشور
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Dry land Agricultural Research Institute
سمت :
پست الکترونیکی : shdashti@maragheh.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .