مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : لیلا تبریزی
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Tehran
سمت :
پست الکترونیکی : L.tabrizi@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .