مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : رسول فخاری
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Mohaghegh Ardabili
سمت :
پست الکترونیکی : rasoulfar100@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .