مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسن خانزاده
ترتیب نویسنده : 5
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Agricultural and Natural Resources Research Center, Moghan, Ardabil,
سمت :
پست الکترونیکی : rasoulfar100@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .