مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مریم حیدری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Shahrekord University of Medical Sciences
سمت :
پست الکترونیکی : falah1357@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .