مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عاصفه اله وردی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Tarbiat Modares University
سمت :
پست الکترونیکی : modaresa@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .