مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسین بشارتی کلایه
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : موسسه تحقیقات خاک و اب
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Iranian Soil and Water Research Institute
سمت :
پست الکترونیکی : modaresa@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .