مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حمیدرضا دورودیان
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Islamic Azad University, Lahijan Branch
سمت :
پست الکترونیکی : modaresa@modares.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .