مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مرتضی زاهدی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Isfahan University of Technology
سمت :
پست الکترونیکی : f.mondani@razi.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .