مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سیف اله فلاح
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهرکرد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : University of Shahrekord
سمت :
پست الکترونیکی : falah1357@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .