مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : فرنوش فلاح پور
ترتیب نویسنده : 5 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Ferdowsi University of Mashhad
سمت :
پست الکترونیکی : farnoush.fallahpour@stu-mail.um.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .