مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : هادی ویسی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Shahid Beheshti University
سمت :
پست الکترونیکی : ali_g_tar@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .