English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
اهداف و چشم انداز

کشاورزي رايج در مقياس جهاني با مشکلات و چالش‏هايي جدي مواجه است که مهم‏ترين آنها عبارتند از عدم امنيت غذايي و گرسنگي، آلودگي منابع آب و خاک به مواد شيميايي کشاورزي (کودها و آفت‏کش‏ها) و کاهش شديد تنوع زيستي. بر همين اساس، در دو دهه اخير تلاش‏هاي بسياري براي يافتن الگوي نويني براي نظام‏هاي کشاورزي پايدار به انجام رسيده است. در همین راستا، دوفصلنامه کشاورزی بوم شناختی چاپ مقالات پژوهشی بین رشته ای را دنبال نموده و به انتشار پژوهش هایی با نوآوری درخورتوجه و نیز مرتبط با حوزه بوم شناختی در زمینه های کشاورزی پایدار، ارگانیک و کم نهاده،  تغییر اقلیم (تاثیر، کاهش و سازگاری)، خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی، کودهای بیولوژیک، تنوع زیستی در کشاورزی، امنیت غذایی و مباحث اجتماعی و اقتصادی در کشاورزی اکولوژیک می پردازد.


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .