English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1927 بازدید ) ( 590 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ارزیابي مدیریت علف هاي هرز گیاه دارویي نعناع فلفلي ) Mentha piperita L) با كاربرد گیاهان پوششي باریک برگ و تاثیر آن بر عملکرد نعناع فلفلي
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: امروزه گياهان پوششي ازجمله ابزار موثر در مديريت غيرشيميايي علف هاي هرز در كشاورزي پايدار به شمار مي روند. اين آزمايش با هدف بررسي تأثير گياهان پوششي در مديريت علف هاي هرز و عملكرد گياه دارويي نعناع فلفلي اجرا شد. مواد و روش ها: به منظور بررسي تاثير گياهان پوششي بر مديريت علف هاي هرز و عملكرد گياه دارويي نعناع فلفلي، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه محقق اردبيلي، به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار در سال زراعي 1391 اجرا شد. عامل اصلي شامل كشت گياهان پوششي گندم پاييزه، جو پاييزه، چاودار پاييزه، گندم بهاره، جو بهاره و مخلوط چاودار پاييزه + جو پاييزه وشاهد) كشت نعناع بدون گياه پوششي با اعمال و بدون اعمال وجين علف هرز( و عامل فرعي چگونگي مديريت بقاياي گياهان پوششي) ايجاد خاكپوش با مالچ( با علف كش، خاكپوش كفبر، سرزني خاكپوش زنده از ارتفاع 20 - 30 سانتيمتري( بود. براي بررسي تأثير گياهان پوششي بر تراكم و وزن خشك علف هاي هرز، سه مرحله نمونه برداري از علف هاي هرز ) 30 ، 60 ، 90 ( روز پس از كاشت نعناع فلفلي )به غير از كرت هاي شاهد وجين كامل و بدون وجين( با استفاده از چهارچوب هاي 5 / 0 × 5 / 0 متر انجام گرفت. همچنين در آخر آزمايش صفات شمار شاخه هاي فرعي، طول ساقه، وزن خشك برگ و عملكرد تر برگ نعناع فلفلي اندازه گيري شدند. نتایج و بحث: نتايج نشان داد كه تأثير اصلي نوع گياه پوششي بر شمار شاخه فرعي و تأثير چگونگي مديريت گياهان پوششي بر بيشتر صفات نعناع فلفلي و همچنين وزن خشك و تراكم علفهاي هرز تاثير معني داري داشت. همچنين نتايج نشان داد، همه ي صفات نعناع فلفلي در مديريت خاكپوش كفبر ميزان بالاتري داشته و مديريت هاي خاكپوش زنده سرزني شده و خاكپوش ايجاد شده با علفكش در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. مقايسه ميانگين اثرهاي متقابل نشان داد بيشترين عملكرد تر برگ از تيمارهاي خاكپوش سرزني شده گندم پاييزه، خاكپوش كفبر جو بهاره و خاكپوش كف بر چاودار پاييزه به دست آمد. تأثير اصلي نوع گياه پوششي در نمونه برداري اول بر وزن خشك علف هرز تاج خروس و براي تراكم علف هرز پيچك صحرايي در نمونه برداري سوم و تأثير نحوه مديريت گياهان پوششي براي همه ي علفهاي هرز و در هر سه نمونه برداري معني دار شد. به طور ميانگين در سه مرحله نمونه برداري ميزان مديريت و مهار )كنترل( وزن خشك تاج خروس، سلمه تره و پيچك صحرايي براي مديريت هاي خاكپوش كفبر، خاكپوش سرزني شده و خاكپوش ايجاد شده با علفكش به ترتيب 66 ، 73 و 3۸ درصد و ميزان كنترل دما و تراكم آنها به ترتيب 59 ، 70 و 44 درصد به دست آمد.نتیجه گیري: نتايج اين پژوهش نشان داد گياهان پوششي از جمله راهكارهاي مؤثر در مهار علف هاي هرز به شمار مي روند. به طوري كه در اين آزمايش، گياهان پوششي باريك برگ با رشد سريع و توليد زيست توده ) بيوماس( بالا، سبب كاهش تراكم و وزن خشك علف هاي هرز يكساله و چندساله شده و تاثير مطلوبي نيز بر عملكرد تر برگ نعناع فلفلي داشتند. به طور كلي با در نظر گرفتن سودمندي هاي مديريت موثر علف هاي هرز و توليد محصول سالم، تيمار خاكپوش سرزني شده گندم پاييزه مناسب بود.
تخصص ها : پيچك صحرايي، تاج خروس، تراكم، چاودار.
منابع : Ateh, C.M. and Doll, J.D., 1996. Spring-planted winter rye (Secale cereale) as a living mulch to control weeds in soybeans (Glycine max). Weed Technology. 10, 347-353.* Baets, S.D.E., Poesen, J., Meersmans, J. and Serlet, L., 2011. Cover crops and their erosion-reducing effects during concentrated flow erosion. Catena. 85, 237-244.* Blanco-Canqui, H., Claassen, M.M. and Presley, DR., 2012. Summer cover crops fix nitrogen, increase crop yield, and improve soil-crop relationships. Agronomy Journal. 104, 137-147.* Blanco-Canqui, H., Holman, J.D., Schlegel, A.J., Tatarko, J. and Shaver, T., 2013. Replacing fallow with cover crops in a semiarid soil: Effects on soil properties. Soil Science Society of America Journal. 77, 1026–1034.* Clark, A., 2007. Managing Cover Crops Profitably (3rd ed). Sustainable Agriculture Network, Beltsville, MD.* De Bruin, J.L., Porter, P.M. and Jordan, N.R., 2005. Use of a rye cover crop following corn in rotation with soybean in the upper Midwest. Agronomy Journal. 97, 587-598.* Denise, M.F. and Nancy, G.C., 2008. Weed Management on Organic Farms, Center for Environmental Farming Systems (CEFS).* Dhima, K.V., Vasilukoglou, I.B., Eleftherohorinos, I.G. and Lithourgidis, A.S., 2006. Allelopathic development. Crop Science Society of America. 46, 1682-1691.* Ding, GW., Liu, X., Herbert, S.S., Novak, J.J., Amarasiriwardena, D.D. and Xing, B.S., 2006. Effect of cover crop management on soil organic matter. Geoderma. 130, 229-239.* Duke, J.A., 1987. Handbook of Legumes of World Economic Importance. Plenum Press, New York, USA.* Hooker, K.V., Coxon, C.E., Hackett, R.R., Kirwan, L.E., O’Keeffe, E.E. and Richards, K.G., 2008. Evaluation of cover crop and reduced cultivation for reducing nitrate leaching in Ireland. Journal of Environmental Quality. 37, 138-145.* Malik, M.S., Norsworthy, J.K., Culpepper, A.S., Riley, M.B. and Bridges, W., 2008. Use of wild radish (Raphanus raphanistrum) and rye cover crop for weed suppression in sweet corn. Weed Science. 56, 588- 595.* Ngwira, A., Aune, J.B. and Thierfelder, C., 2014. On-farm evaluation of the efffects of the principles and components of conservation agriculture on maize yield and weed biomass in Malawi. Experimental Agriculture. 50, 591–610.*Niakan, M., Khavarinejad, R.A. and Rezaei. M.B., 2004. The effect of three fertilizer systems K.P.N on fresh and dry weight, leaf area and essential oil content of Mentha piperita. Journal of Medicinal Plants. 2, 131-148. (In Persian with English abstract).*Jahanzad, E., Jorat, M., Moghadam, H., Sadeghpour, A., Chaichi, M.R. and Dashtaki, M., 2013. Response of a new and a commonly grown for age sorghum to limited irrigation and plant density. Agricultural Water Management. 117, 62–69.* Jahanzad, E., Sadeghpour, A., Hosseini, M.B., Barker, A.V., Hashemi, M. and Zandvakili, O., 2014. Silage yield and quality of millet-soybean intercrops as influenced by nitrogen application. Agronomy Journal. 106, 1993–2000.* Potter, T.L., Bosch, D.D., Joo, H.H., Schaffer, B.B. and Muñoz-Carpena, R.R., 2007. Summer cover crops reduce atrazine leaching to shallow groundwater in Southern Florida. Journal of Environmental Quality. 36, 1301-1309.* Rashed Mohasel, M.H., Najafi, H. and Akbarzadeh, M., 2001. Biology and Control of Weeds. Ferdowsi University of Mashhad Press, Mashhad, Iran.* Rangbar, M., Samedani, B., Rahimiyan Mashhadi, H., Jahansuz, M. and Bihamta, R., 2007. Effect of Winter Cover Crops on Weed Control and Yield of Tomatoe. Pajhuhesh and Sazandeghi. Tehran, Iran.* Sadeghpour, A., Gorlitsky, L.E., Hashemi, M., Weis, S.A. and Herbert, S.J., 2014. Response of switchgrass yield and quality to harvest season and nitrogen fertilizer. Agronomy Journal. 106, 290-296.* Samadani, B. and Montazeri, M., 2009. The Use of Cover Crops in Sustainable Agriculture. Plant Protection Institute Publications, Iran.* Samedani, B., Rahimiyan Mashhadi, H. and Shahabiyan, M., 2005. The use of cover crops in weed control management compared to chemical and mechanical control methods. Journal of Agricultural Sciences Natural Resources. 12, 24-33. (In Persian with English abstract).* Samedani, B. and Rahimiyan Mashhadi. H., 2007. The compare effects of monoculture and mixed cover crops on weed control and yield of tomato. Journal of Plant Pests and Diseases. 75, 127-143. (In Persian with English abstract).* Teasdale, J.R., Brandsaeter, L.O., Calegari, A., Skora Neto, F., Upadhyaya, M.K. and Blackshaw, R.E., 2007. Non-Chemical Weed Management: Principles, Concepts and Tech. Cover Crops and Weed Management. CABI Book Publication.* Tillman, G.G., Schomberg, H.H., Phatak S.S.,, Mullinix, B.B., Lachnicht, S.S., Timper P.P. and Olson, D.D., 2004. Influence of cover crops on insect pests and predators in conservation tillage cotton. Journal of Economic Entomology. 97, 1217-1232.* Uchino, H., Iwama, K., Jitsuyama, Y., Yudate, T. and Nakamura, S., 2009. Yield losses of soybean and maize by competition with interseeded cover crops and weeds in organic-based cropping systems. Field Crops Research. 113, 342–351.* Uchino, H., Iwama, K., Jitsuyama, Y., Ichiyama, K., Sugiura, E.R.I., Yudate, T., Nakamura, S. and Gopal, J.A.I., 2012. Effect of interseeding cover crops and fertilization on weed suppression under an organic and rotational cropping system 1. Stability of weed suppression over years and main crops of potato, maize and soybean. Field Crops Research. 127, 9–16.* Wortman, S.E., Francis, C.A. and Lindquist, J.L., 2012. Cover crop mixtures for the western corn belt: Opportunities for increased productivity and stability. Agronomy Journal. 104, 699–705.* Wortman, S.E., Francis, C.A., Bernards, M.A., Blankenship, E.E. and Lindquist, J.L., 2013. Mechanical termination of diverse cover crop mixtures for improved weed suppression in organic cropping systems. Weed Science. 61, 162–170.* Wortman, S.E., Francis, C.A., Bernards, M.A., Blankenship, E.E. and Lindquist, J.L., 2013. Mechanical termination of diverse cover crop mixtures for improved weed suppression in organic cropping systems. Weed Science. 61, 162–170.*
شماره صفحه :
از 1 تا 16


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
قربان دیده‌باز مغانلو 1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)  r.fakhari@uma.ac.ir 
احمد توبه 2دانشگاه محقق اردبیلی  r.fakhari@uma.ac.ir 
رسول فخاری
(نویسنده مسئول)
3دانشگاه محقق اردبیلی  r.fakhari@uma.ac.ir 
محمدتقی آل ابراهیم 4دانشگاه محقق اردبیلی  r.fakhari@uma.ac.ir 
سیده اعظم سعادت 5دانشگاه محقق اردبیلی  r.fakhari@uma.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .