English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1900 بازدید ) ( 232 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تاثیر عصاره ورمي كمپوست (چاي كمپوست) بر رشد و عملکرد توتفرنگي
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: کاربرد نامتعادل و بی رویه برخی نهاده­ های شیمیایی از جمله عامل­ های آسیب رسان زیست­ محیطی به شمار می­ رود که باعث کاهش کیفیت و سلامت خاک می­ شود. ورمی­ کمپوست یکی از کودهای زیستی است که حاصل یک فرآیند نیمه هوازی توسط گونه­ های خاصی از کرم خاکی مانند Fetida eisenia و دفع این مواد از بدن کرم به ‌دست می­ آید. چای کمپوست به ­عنوان عصاره ورمی ­کمپوست، بیشتر ویژگی­ های سودمند ورمی­ کمپوستی را که از آن تهیه می­ شود را دارد؛ که در طول عصاره­ گیری، مواد مغذی کانی محلول، هیومیک‌اسید، فولویک‌اسید، هورمون­ ها و تنظیم ­کننده­ های رشد از ورمی­ کمپوست وارد عصاره می­ شوند. این تحقیق با هدف تولید محصول ارگانیک و کاهش کاربرد کودهای شیمیایی و همچنین تعیین بهترین غلظت چای کمپوست بر رشد و عملکرد سه رقم توت­ فرنگی انجام شد. مواد و روش‌ها: این آزمایش طی سال­های 96-1394 به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور الف- غلظت چای کمپوست در چهار سطح (0، 1500، 3000 و 4500 پی­پی­ام) و ب- سه رقم روزکوتاه توت فرنگی ( شامل پاروس، کوئین­الیزا و دیامنت) در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. محلول غذایی چای کمپوست به نسبت 1 به 5 تهیه شد و برای تهیه هر سطح از محلول، عصاره موردنظر با آب رقیق شد. محلول­ پاشی چای کمپوست از مرحله سه برگی شدن بوته ­ها (اواسط فروردین ماه) تا اواخر اردیبهشت­ ماه در مجموع پنج نوبت به فاصله 10 روز از یکدیگر در هر دو سال انجام گرفت. دو هفته پس از آخرین محلول ­پاشی (خردادماه سال دوم)، شاخص­ های رشدی گیاه شامل وزن‌تر و خشک برگ، وزن‌تر و خشک ‌ریشه، طول ریشه، سطح برگ، شمار ساقه رونده، سبزینه (کلروفیل) a،  bو کل برگ، نسبت گل تبدیل‌شده به میوه و عملکرد میوه در بوته اندازه ­گیری شدند. نتایج و بحث: نتایج تجزیه واریانس داده­ ها نشان دادند که تاثیر تیمارهای مختلف چای کمپوست روی  همه ی صفات اندازه ­گیری شده در سطح احتمال یک درصد ازنظر آماری معنی­ دار بودند. مقایسه میانگین­ داده­ ها نشان دادند که بیشترین وزن‌تر برگ (84/26 گرم)، وزن خشک برگ (38/7 گرم) و وزن‌تر ریشه (10/23 گرم) مربوط به تیمار 4500 پی­ پی­ ام بود. در هر سه صفت موردنظر، رقم پاروس به ترتیب با (86/27 گرم، 71/8 گرم و 89/22 گرم) بهتر از رقم ­های دیامنت و کوئین­الیزا بود. بیش­ترین نسبت تبدیل گل به میوه (55/93 درصد)، عملکرد میوه در بوته (73/181 گرم)، وزن خشک‌ریشه (79/8 گرم) و طول ریشه (48/18 سانتی­متر) مربوط به تیمار 3000 پی‌پی‌ام بود که در همه­ ی این شاخص ­ها رقم پاروس به ترتیب با نسبت گل تبدیل‌شده به میوه (60/93 درصد)، عملکرد میوه در بوته (02/162 گرم)، وزن خشک‌ریشه (74/8 گرم) و طول ریشه (12/18 سانتی­ متر) بهتر از دو رقم دیگر بود. همچنین با توجه به اثر متقابل تیمارها، در ترکیب تیماری رقم پاروس و غلظت 3000 پی ­پی­ ام از چای کمپوست بیش­ترین گستره سطح برگ (75/7533 سانتی­متر مربع)، سبزینه ) a65/1 میلی­ گرم در گرم وزن ‌تر برگ)، سبزینه b (79/0 میلی­ گرم در گرم وزن ‌تر برگ) و سبزینه کل (44/2 میلی­گرم در گرم وزن ‌تر برگ) مشاهده شد. بیشترین شمار ساقه رونده (89/8) در ترکیب تیماری رقم پاروس و غلظت 4500 پی­ پی­ ام چای کمپوست به‌ دست­ آمد.نتیجه‌ گیری: به‌طورکلی مي‌توان نتيجه گرفت كه كاربرد چای کمپوست به ­صورت محلول‌پاشي روی رقم ­های توت­ فرنگی مي‌تواند سبب بهبود رشد گياه و عملكرد محصول گردد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، سطح 3000 پی­ پی­ ام و رقم پاروس تاثیر مطلوب ­تری روی بیشتر شاخص­ های رشد در شرایط خاک اردبیل داشته­ اند.
تخصص ها : اردبیل، رقم ­های توت ­فرنگی، کود زیستی، محلول­ پاشی.
منابع : Abbot, I. and Parker, C.A., 1981. Interactions between earthworms and their soil environment. Soil Biology and Biochemistry. 13(3), 191-197.*Afshar manesh, R., Rahimi, A., Torabi, B. and Akhghar, A., 2016. Effect of vermicompost application and compost tea solution on the production of corn biomass and the availability of some of the most harmful soil elements. Iranian Journal of Field Crops Research. 14(1), 185-199.*Arancon, N.Q., Edwards, C.A. and Metzger, J.D., 2004. Effect of vermicompost produced from food wasters on the growth and yield of greenhouse peppers. Bioresource Technology. 93(2), 139-143.*Armand, N., Amiri, H. and Ismaili, A., 2015. Effect of methanol on germination characteristics of bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry) under drought stress condition. Iranian Journal of Pulses Research. 6, 42-53. (In Persian with English abstract).*Arnon, D.I., 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenol oxidase in Beta Vulgaris. Plant Physiology. 24(1), 1-15.*Baldotto, L.E.B., Baldatto, M.A., Giro, V.B., Canellas, L.P., Olivares, F.L. and Bressan-Smith, R., 2009. Performance of ‘Victoria’ pineapple in response to humic acid application during acclimatization. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 33(4), 979-990.*Bess, V.H., 2000. Understanding Compost Tea. Biocycle. 41(10), 71-72.*Chiluvuru, N., Tartte, V., Kalla, C.M. and Kommalapati, R., 2009. Plant bioassay for assessing the effects of vermicompost on growth and yield of Vigna radiata and Centella asiatica, two important medicinal plants. Journal of Developments in Sustainable Agriculture. 4(2), 160-164.*Darzi, M.T., Hadjseyed Hadi, M.R. and Rejali, F., 2010. Effects of Vermicompost and Phosphate biofertilizer application on yield and yield components in Anise (Pimpinella anisum L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 6(2), 294-285. (In Persian with English abstract).*El-Din, A.A.E. and Hendawy, S.F., 2010. Effect of dry yeast and compost tea on growth and oil content of Borago officinalis plant. Journal of Agriculture and Biological Sciences. 6(4), 424-430.*Fageria, N.K. and Baligar, V.C., 2005. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advances in Agronomy. 8, 97-185.*Mohammadi  Far, S. and Namazi, M., 2006. The use of compost tea and its effects on the sustainable environment. In Ppoceedings  1st Environmental Engineering Specialized Conference, 30th February-1st March, Tehran, Iran. pp. 211- 213.*Jamal Uddin, A.F.M., Hossan, M.J., Islam, M.S., Ahsan, M.K. and Mehraj, H., 2012. Strawberry growth and yield responses to gibberellic acid concentrations. Journal of Experimental Biosciences. 3(2), 51-56.*Kashi, A. and Hekmati, J., 1991. Breeding Strawberries. First Edition. Tehran Publishing House, Tehran, Iran.*Khoram, A., Rahimi, A., Torabi, B. and Madah Hosseini, SH., 2015. The effect of humic acid fertilizer application, Compost tea and vermi wash on the elements absorption and cholorophyll content of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Oily Flora Production. 2(1), 71-84. (In Persian with English abstract).*Lee, J., 2010. Effect of application methods of organic fertilizer on growth, soil chemical properties and microbial densities in organic bulb onion production. Scientia Horticulturae, 124(3), 299-305.*Mahboob Khomami, A., 2008. The effects of kind and rate of vermicompost in pot medium on the growth of Ficus bengamina. Seedlings and Seeds. 24(2), 333-346. (In Persian with English abstract).*Mao, J., Olk, D.C., Fang, X., He, Z. and Schmidt-Rohr, K., 2008. Influence of animal manure application on the chemical structures of soil organic matter as investigated by advanced solid-state NMR and FT-IR spectroscopy. Geoderma. 146(1-2), 353-362.*Nagavallemma, K.P., Wani, S.P., Lacroix, S., Padmaja, V.V., Vineela, C., Rao, M.B. and Sahrawat, K.L., 2004. Vermicomposting: Recycling wastesinto valuable organic fertilizer. Global Theme on Agroecosystems Report No. 8, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Andhra Pradesh, India.*Pant, A.P., Radovich, T.J., Hue, N.V. and Paull, R.E., 2012. Biochemical properties of compost tea associated with compost quality and effects on pak choi growth. Scientia Horticulture. 148, 138-146.*Quaik, S., Embrandiri, A., Rupani, P.F., Singh, R.P. and Ibrahim, M.H., 2012. Effect of vermiwash and vermicomposting leachate in hydroponics culture of Indian borage (Plectranthus ambionicus) plantlets. In uMT 11th International Annual Symposium on Sustainability Science and Management. pp 210-214.*Razavi Niya, S.M., Agha Ali Khani, M. and Naghdi Abadi, H., 2012. Evaloation effects of organic and chemical fertilizer on quality characteristics yield of Purple coneflower (Echinaceae purpurea L.). Iranian natural products and Medicinal Plants. 31(2), 357-373. (In Persian with English abstract).*Renato, Y., Ferreira, M.E., Cruz, C. and Barbosa, J.C., 2003. Organic matter fractions and soil fertility under influence of liming, vermicopmpost and cattle manure. Bioresource Technology. 60, 59-63.*Rezaee Kiyasari, M., Esmaili, M. and Heydarzadeh, A., 2016. Effect of solubility of Azotobacter, salisilic acid  and vermicompost tea on morphological and physiological indices of three barley varieties (Hordeum vulgare L.) under sality stress. M.S.c. Thesis. University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari, Sari, Iran.*Saleh Rastin, N., 2001. Biological fertilizers and their role in achieving sustainable agriculture. Proceedings of the article on the necessity of industrial production of biological fertilizers in the country. pp 51-54 (In Persian with English abstract).*Sallaku, G., Babaj, I., Kaciu, S. and Balliu, A., 2009. The influence of vermin compost on plant growth characteristics of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings under saline conditions. Journal of Food Agricultural Environment. 7, 869-872.*Samavat, S., 2011. The Role of Organic Fertilizers in Sustainable Agriculture. Workshop on Introducing Compost and Vermicompost. Sana Publications, Shiraz, Iran.*Samiran, R., Kusum, A., Biman, K.D. and Ayyanadar, A., 2010. Effect of organic amendments of soil on growth and productivity of three common crops viz. Zea mays, Phaseolus vulgaris and Abelmoschus esculentus. Applied Soil Ecology. 45, 78-84.*Sangwan, P., Garg, V.K. and Kaushik, C.P., 2010. Growth and yield response of marigold to potting media containing vermicompost produced from different wastes. Environmentalist. 30, 123–130.*Sekar, K.R. and Karmegam, N., 2010. Earthworm casts as an alternate carrier material for biofertilizers: Assessment of endurance and viability of Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and Rhizobium leguminosarum. Scientia Horticulture. 124(2), 286–289.*Sharma, A.K., 2002. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios, India.*Scheuerell, S.J. and Mahaffee, W.F., 2004. Compost Tea as a container medium drench for suppressing seedling damping-off caused by Pythium ultimum. Phytopathology. 94, 1156–1163.*Singh, R., Sharma, R.R., Kumar, S., Gupta, R.K. and Patil, R.T., 2008. Vermicompost substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.). Bioresource Technology. 99, 8507-8511.*Tabatabaee, S.J., 2013. Principles of Mineral Nutrition of Plants. Tabriz University Press, Tabriz, Iran.*Taleie, D. and Faeze Omar, N., 2012. Growth indices reaction to different levels of compost tea in medicinal plants (Andrographis paniculata L.). Iranian Medicinal Plant National Conference. 29th-30th November, Amol, Iran.*
شماره صفحه :
از 39 تا 51


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
رقیه خلیق 1دانشگاه محقق اردبیلی  shokouhiana@yahoo.com 
علی اکبر شکوهیان
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه محقق اردبیلی  shokouhiana@yahoo.com 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .