English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1746 بازدید ) ( 205 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : تغییر اقلیم و خطرپذیري تولید كشاورزي: مطالعه موردي محصول هاي گندم، جو و سیب زمیني
خلاصه مقاله : سابقه و هدف: تغيير اقليم نه تنها يک عامل مهم تعيين کنندة عملكرد میانگین و قابلیت (پتانسيل)­ توليدات کشاورزي يک ناحيه است بلكه يک منبع مهم خطرپذیری (ريسک) توليدات كشاورزي نيز به شمار آمده که منجر به تغییرپذیری ­های غير قابل انتظار در عملکرد و سطح توليد مي­ شود. اين امر به نوبه خود فراسنجه (پارامتر)هاي کليدي بازار يعني عرضه و تقاضا و در پی آن خطر قيمت محصول ­های را تحت تاثير قرار مي ­دهد. با اينكه تجزيه و تحليل تاثیر تغيير اقليم يک موضوع مهم در رابطه با توليدات کشاورزي از منظر سياست گذاري و اتخاذ راهبردهاي تطبيق در اين بخش به شمار می ­آید، اما متاسفانه بررسی­ های کمي تاكنون در اين زمینه در كشور انجام نشده است. از سوی ديگر در بيشتر پ‍ژوهش­ هاي انجام شده نيز بر تاثیر تغيير در فراسنجه (پارامتر)هاي اقليمي بر میانگین عملكرد گياهان زراعي تمركز شده و كمتر به تجريه و تحليل اثرگذاری­ های اين پديده بر خطرپذیری توليد پرداخته شده است.مواد و روش ­ها: در اين بررسی با استفاده از تابع توليد تصادفي معرفي شده توسط جاست و پاپ (1979، 1976) به بررسي تاثیر تغيير در پارامترهاي اقليمي، بر تابع­ها ميانگين و واريانس عملكرد سه محصول زراعي گندم، جو و سيب زميني در پهنه زراعي-بوم­ شناختی(اکولوژيکي) شمال غرب کشور براي دوره زماني سال ­هاي 1378 تا 1394 پرداخته شده است. مبناي اساسي اين رهيافت بر اين پايه استوار است که تابع توليد به دو جزء بنیادی قابل تفکيک است. نخستین جزء به ميانگين عملكرد محصول مربوط مي­ شود در حالي­که جزء دوم به واريانس و نوسان­ های سطح توليد مرتبط است. شبيه-سازي­هاي فراسنجه (پارامتر)هاي اقليمي و در نتيجه تغييرپذیری ­ها در مولفه ­هاي ميانگين و واريانس عملكرد محصول­ های مورد بررسي، تحت نتايج دو مدل گردش عمومي جوECHAM3  و EGCM3T63 و دو پیش فرض (سناريوي) اقليمي QUOTEGAGA وQUOTEB1 B1 انجام شده است.نتايج و بحث: پردازش نتايج شبيه­ سازي تغییرپذیری­ های اقليمي طي دهه­ هاي اخیر دو راه­گزين B1 و GA، نشان داد، تا سه دهۀ آينده (1420) بر اساس مدل و سناريوي  میزان بارش سالانه در منطقه بوم ­شناختی شمال غرب کشور افزايشي و تا سال 1450 ميزان بارش ­ها نسبت به دوره تاريخي پايه کاهش خواهد داشت. اما در شرایط سناريوي B1 در مدل   میزان بارش سالانه طي هر دو بازه زماني افزايشي پيش ­بيني شده است. نتايج پيش­ بيني­ ها براي پارامتر دما نيز گویای از گرايش آن به افزايش  تحت هر دو مدل گردش عمومي جو و سناريوهاي مورد بررسي آن­هاست. شدت اين گرمايش در مدل  در مقايسه با مدل ديگر به میزان بيشتري پيش ­بيني شده است. نتايج ناشی از شبيه ­سازي تغییرپذیری­ های عملکرد محصول­ های مورد بررسی به تغییرپذیری­ های اقليمي پيش­ بيني شده تحت سناريوهاي مختلف گویای کاهش شایان ملاحظه عملکرد اين محصول­ ها است که البته درصد کاهش عملکرد براي محصول گندم بيشتر از جو و سيب­ زميني برآورد شده است. مقایسه میزان درصدهای کاهش عملکرد محصول­ های مختلف در سناریوهای مورد بررسی نیز نشان می­ دهد، که در محدوده تغییرهای پیش­ بینی شده برای پارامترهای اقلیمی بارش و دما، افزایش دما عامل موثرتری در توضیح کاهش عملکرد محصول ­ها نسبت به بارش است. واکنش واريانس محصول­ های زراعي مورد بررسی نسبت به تغيير اقليم براي محصول سيب ­زميني با سناريوهاي مختلف و براي گندم تحت سناريوي 1420-GA افزايشی برآورد شده است.نتیجه­ گیری: با توجه به کاهش عملکرد محصولات مورد مطالعه تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم تدوين برنامه ­هاي زراعي به منظور جهت‌ گيري الگوي کشت به سمت واريته­ ها يا محصولاتي که کمترين کاهش عملکرد را تحت تاثير تغيير اقليم  خواهند داشت توصيه مي‌گردد. توسعه و تحقيق بيشتر در اين زمينه و معرفي ارقام مقاوم به خشکي و گرما مي­ تواند يکي از کارهاي موثر در اين راه باشد.
تخصص ها : تغيير اقليم، ريسك عملكرد، كشاورزي، پهنه زراعي-اكولو‍ژي شمال غرب.
منابع : Ababaei, B., Mirzaii, F., Rezaardi-Nezhad, A. and Karimi, B., 2010. The Effect of climate change on wheat yield and its risk analysis (Case study of Marvdasht region of Isfahan). Water and Soil Knowledge (Agricultural Knowledge). 20/1(3), 135-150. (In Persian with English abstract).*Arnade, C. and Cooper, J., 2012. Acreage response under varying risk preferences. Journal of Agricultural and Resource Economics. 37(3), 398–414.*Babaian, I. and Kohi, M., 2012. Evaluation of agricultural climate indicators under climate change scenarios in selected stations in Khorasan Razavi. Journal of Water and Soil Science. 26(4), 595-967. (In Persian with English abstract).*Badri, A., 2012. A report on potato cultivation. Harmonization Management, Alborz Agricultural Jihad Organization, Alborz, Iran.*Barnwal, P. and Kotani, K., 2013. Climatic impacts across agriculture crop yield distributions: An application of quantile regression on rice crops in Andhra Pradesh, India. Journal of Ecological Economics. 87, 95–109.*Chang, C.C., 2003. The potential impact of climate change on Taiwan s agriculture. Agricaltural Economics. 27, 51-64.* Chen, C.C., McCarl, B.A. and Schimmelpfennig, D.E., 2004. Yield variability as influenced by climate: A statistical investigation. Clim Change. 66, 239–261.*Dehghanpour, A., Dehghanizadeh, R. and Fallahpour, M., 2011. The study of the most important climatic parameters affecting potato crop yield of the country with climate change approach. In Proceedings 1st National Conference on Agricultural Science and the Environment.shiraz. 6-8 March 2014.Shiraz, Iran.1254-1261.*Deschênes, O. and Greenstone, M., 2007. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. The American Economic Review. 97(1), 354-385.*Estern, N., 2006. The Estern Review on the Economics of Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.*Féres, J.G., Reis, E.J. and Speranza, J., 2008. Assessing the Impact of Climate Change on the Brazilian Agricultural Sector. In Proceedings of the 36th Brazilian Economics Meeting, 20 -24 June. Rio Branco, Brazil.*Hausman, J.A., 1978. Specification tests in econometrics. Econometrica. 46 (6), 1251–1271.*Hope, C., 2005. Integrated assessment models. In D.Helm (Ed.), Climate Change Policy. Oxford University Press, Oxford. pp. 77-98.*IPCC. 2007. Fourth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change Secretariat. Geneva, Switzerland. Availible on http://www.ipcc-data.org.2007.*IPCC. 2000. Special Report on Emissions Scenarios. Intergovernmental Panel on Climate Change Secretariat. Geneva, Switzerland.* Just, R.E. and Pope, R.D., 1979. Production function estimation and related risk considerations. American Journal of Agricultural Economics. 61(2), 276-284.*Kamali, G.H., 1996. Severe rainfall changes in different parts of the country in the last ten years. In Proceedings 1st Regional Climate Change Conference, 21-23 May.Tehran, Iran. 43-44.*Karamuz, M. and Eragi-Nezhad, S.H., 2005. Long run run off prediction using artificial neural networks and fuzzy inference system. Iran Water Resources Research. 1(2), 29-41. (In Persian with English abstract).*Kemfert, C., 2009 Climate protection requirements- the economic impact of climate change.  Handbook Utility Management. pp 725-739. DOI: 10.1007/978-3-540-79349-6_42.*Koochaki, A. and Nasiri, M., 2008. The effect of climate change with increasing concentration on wheat yield in Iran and assessment of adaptation strategies. Iranian Journal of Crop Research. 6(1), 139-153. (In Persian with English abstract).*Koocheki, A., Nassiri, M., Soltani, A., Sharifi, H. and Ghorbani, R., 2006. Effects of climate change on growth criteria and yield of sunflower and chickpea crops in Iran. Climate Research. 30, 247-253.*Koochaki, A, Nasiri Mahallati, M., Sharifi, H., Zand, A. and Kamali, G.H., 2001. Growth simulation, phenology and production of wheat cultivars due to climate change in Mashhad. Wildlife Magazine. 6(2), 117-128.*Koundouri, P. and Nauges, C., 2005. On production function estimationwith selectivity and risk consideration. Journal of Agriculture and Resource Economics. 30(3), 597-608.*Kumbhakar, S.C. and Tsionas, E.G., 2008. Estimation of production risk and risk preference function: A nonparametric approach. Annals of Operations Research.176 (1), 369-378.*Lippert, C., Krimly, T. and Aurbacher, J., 2009. A Ricardian analysis of the impact of climate change on agriculture in Germany. Climate Change. 97, 593-610.*Mendelsohn, R., 2009. The impact of climate change on agriculture in developing countries. Journal of Natural Resources Policy Research. 1(1), 5-19.* Mendelsohn, R. and Dinar, A., 2003. Climate, Water and Agriculture. Land Economics. 79(3), 328-341.*Mohammadi Nikpour, A. and Fallah Heravi, A., 2011. The effects and consequences of climate change on production. Agriculture Monthly, Agricultural Jihad Ministry. 31(223), 35-52.*Mohammadi, A.R.V. and Feznia, F., 2001. Effect of Moisture Stress on Growth and Yield of Two Potato Cultivars. Report of Research Center for Agricultural Research in Semnan. Shahrood, Iran. 45-70.*Mosnier, C., Reynaud, A., Thomas, A., Lherm. M. and Agabriel, J., 2009. Estimating a production function under production and output price risks: An application to beef cattle in France.LERNA, University of Toulous, France.*Nassiri, M., Koocheki, A., Kamali, G.A. and Shahandeh. H., 2006. Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran. Archives of Agronomy and Soil Science. 52, 113-124. (In Persian with English abstract).*Nazari, M., 2012. Investigating the economic effects of climate change on Iranian agriculture Sub-branch. Ph.D. Thesis. University of Tehran, Tehran, Iran.*Nordhaus, W. and Boyer, J., 2000. Roll the Dice Again: Economic Modeling of Climate Change. MIT Press, Cambridge.*Parry, M., Arnell, N., Berry, P., Dodman, D., Fankhauser, S. and Hope, C., 2009. Assessing the Costs of Adaption to Climate Change: A Review of the UNFCCC and Other Recent Estimates. International Institute for Environment and Development and Grantham Institute for Climate Change, London.*Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., Van der Linden, P.J. and Hanson, C.E., 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working 25 Climate Change 2007. Cambridge University Press. Cambridge, UK. pp. 581– 615.*Reddy, K.R., Hodges, H. F. and McKinion, J., 2000. Impact of Climate Change on Cotton Production: A South-Centeral Assessment. Presented at the National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, Colorado.*Reilly, J., 1999. What does climate change mean for agriculture in developing countries? A comment on Mendelsohn and Dinar. World Bank Obs. 14, 295-305.*Sarker, A.R., Alam, K. and Gow, J., 2012. A Comparison of the Effects of Climate Change on Aus, Aman and Boro Rice Yields in Bangladesh: Evidence from Panel Data. In presented at 41st Annual conference of economists, 8-12 July, Melburn, Australia.*Schlenker, W. and Roberts, M.J., 2009. Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. Crop yields under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106(37), 15594-15598.*Schlenker, W. and Roberts, M.J., 2006. Nonlinear effects of weather on corn fields. Review of Agricultural Economics. 28(3), 391-398.* Shortle, J., Abler, D., Blumsack, S., Crane, R., Kaufman, Z. and McDill, M., 2009. Pennsylvania Climate Impact Assessment. Report to the Department of Environmental Protection. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Penn State University.*Soltani, A. and Gholipur, M., 2005. Simulation of the effect of climate change on growth, yield and water consumption of chickpea. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 13(2), 69-79. (In Persian with English abstract).*Weersink, A., Cabas, J.H. and Olale, E., 2010. Acreage response to weather, Yield and Price. Canadian Journal of Agricultural Economics. 58, 57-72.*Wooldridge, J.M., 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge and London: The MIT Press.*Xu, C.Y., 1999. From GCMs to river flow: A review of downscaling methods and hydrologic modeling approaches. Progress in Physical Geogaphy. 23, 229-249.*
شماره صفحه :
از 86 تا 101


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
فهیمه بهرامی 1موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  mo_nazari@sbu.ac.ir 
محمدرضا نظری
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه شهید بهشتی  mo_nazari@sbu.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .