English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2178 بازدید ) ( 134 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : مکان گزینی اراضی مستعد کشت بادام دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز فاروب رومان در شهرستان نیشابور)
خلاصه مقاله : امروزه كشاورزي يكي ازمهم­ترين بخش‌هاي اقتصادي كشوربه شمارمي‌آيدهدف ازاين تحقيق شناخت عامل­ها ومشخصه­ های موثردركشت بادام دیم درحوضه آبخیز فاروب رومان در شهرستان نیشابوربه منظورپهنه‌بندي مناطق مستعدكشت با استفاده ازقابليت‌هاي سامانه­ اطلاعات جغرافیایی درقالب يك تحليل مكاني جامع مي‌باشددرآغازبراي هريك ازنيازهاي بادام دیم دو لایه به­ صورت دو مدل بولین وفازی، جداگانه به كمك سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي تهيه شد، اين لايه‌ها شامل عامل­های اقتصادی (فاصله از روستا، جاده و کاربری اراضی)، عامل­های ارتفاع، شیب و جهت شیب (توپوگرافی)، عامل­های اقلیمی (لایه‌ی همدما، همباران و لایه سیل‌ خیزی حوضه)، مشخصه­ های خاک (گروه‌های هیدرولوژیکی خاک و نفوذپذیری سازندهای زمین شناسی) می‌باشد. تلفيق لايه‌هاي یادشده به كمك دومدل بولین و فازی به صورت همپوشانی انجام شد و در نهایت نقشه‌ي تعيين مناطق مستعدكشت بادام ديم به دو صورت بولین و فازی ارائه شد. نتایج به­ دست آمده، قابلیت بالای اراضی منطقه برای کشت بادام دیم و همچنین انعطاف پذیری بیشترو عملکرد بهتر روش فازی نسبت به روش بولین برای مکان یابی مناطق مستعد کشت بادام را نشان می‌دهد
تخصص ها : پهنه­ بندی، تحلیل مکانی، مدل فازی و بولین.
منابع : Anonymous, 2010. Instructions for modifying and restoring gardens Almonds, Walnuts and Hazelnuts. Available  online  at: www.agron.agri-jahad.ir.* Azimie Hosseini, M. and Behbahani, M.R., 2009. Site selection the area prone of olive cultivation in lorstan province using gis. In  Proceedings 4th Geomatics Conference, 20th-21th may, Tehran, Iran.10pp.* Doulaty Baneh, H., Taheri, M., Hajihasani, M. and Abravesh, A., 2002. Identification, collection and evaluation of almond species and cultivars in Azarbaijan Gharbi.Available online at: www.azaranrc.ir.* Imani, A., 1997. Study of influence of some biological and physiological characteristics on yield of selected almond cultivars. Ph.D. Thesis. University of Tarbiat Modaress, Tehran, Iran.* Imani, A., 2000. Evaluation Physiological characteristics of some almond cultivars. MS.c.Thesis. University of Tehran, Tehran, Iran.* Jalili marandi, R., 2009. Growing of Temperate Zone Fruits. Academic Center of Education, Culture and Research, Azarbaijan Gharbi, Iran.* Malaee, A., Shafii, A. and Yousefi, M., 2005. Assessment rainfed cultivation of fruit trees using runoff. In Proceedings 2nd National Conference on Watershed and Soil and Water Resources Management, 20th-24th February, Kerman, Iran. pp.2106-2115.* Malek, M., Hemmati, F., Jahedy, N. and Fardad, M., 2011. Optimal site selection Establishment of fire stations in Zanjan city using network analysis, Fuzzy logic and GIS. In Proceedings 10th Geomatics Conference, 25th-26th may, Tehran, Iran. 15pp.* Mohammadi, H., Kazemi, M. and Goudarzi, N., 2005. Application of GIS the site selection of olive cultivation in Isfahan. Quarterly Pajouhesh-va-Sazandegi. 20, 123-133. (In Persian with English abstract).* Mosavi, S., Fattahi moghadam, M.R., Zamani, Z. and Imani, A., 2010. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics some of the varieties and genotypes of almond. Iranian Journal of Horticultural Science. 41, 119-131. (In Persian with English abstract).* Nezami, M.T., Hajian, Sh. and Chatr simab, Z., 2011. Determination potential habitat of cherry trees on sloping land, using GIS and RS techniques on Kash and Lahran area. Journal of GIS and RS Application in Planning. 2, 87-98.* Omidvary, Sh., Sepahvand, M., Mobarakyan, S.M. and  Farshy, A., 2005. Site selection the area prone of olive cultivation in Lorestan province using GIS. Available online at: http://www.civilica.com/Paper-SSCI09-SSCI09_516.* Pearce, R. S., 2001. Plant freezing and damage. Annals of Botany. 87, 417-424.* Salehi, M.H., Jazini, F., and Mohammadkhani, A. 2008. The Effect of topography on soil properties with a focus on yield and quality of almond in the Saman area, Shahrekord. Agriculture Research. 8, 79-92.* Sethuramasamyraja, B., Sehgal, S. and Yager, J., 2011. Geo­spatial yield monitoring technology for mechanized almond harvest. International Journal of Geomatics and Geosience. 4, 864-878.* Shein, E., 2009. The particle-size distribution in soils: problems of the methods of study, interpretation of the results, and classification. Eurasian Soil Science. 42, 284-291.* Tavakoli, A.R., 2013. Determination of technical characters of micro-catchments water harvesting systems for rainfed almond trees. Journal of Agricultural Engineering Research. 14, 1-16.* Vafadar, M., Attar, F. Maroofi, H. and Aghabeigi, F. 2008. Leaf anatomical study of the genusAmygdalus L. (Rosaceae) in Iran and its taxonomical implication. The Iranian Journal of Botany. 14, 143-155. (In Persian with English abstract).* Varzideh, N., Rostami, R., Hoshyari, E. and Alaee, R. 2010. Site selection the area prone of olive cultivation in Balarood using GIS. In Proceedings 4th National Conference of Environmental Engineering, 1st-2nd November, Tehran, Iran. 10pp.* Yazdanpanah, H., Kamali, GH., Hejazi zadeh, Z. and Ziaeeian, P., 2010. Site selection the area prone of almond cultivation in Azarbaijan Sharghi Province. Geography and Development Iranian Journal. 4, 193-203. (In Persian with English abstract).* Zakizade, V., 2008. Agroclimatological zonation of almond in Ardebil province using GIS. MS.c.Thesis. University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.* Ziaeean, P., Khaledi, Sh., Khandan, S. and Alizadeh. A., 2011. Agroclimatological zonation of citrus in Lorestan province with index overlay logic and fuzzy logic. Amayesh Geographical Journal. 3, 21-41. (In Persian with English abstract).*
شماره صفحه :
از 9 تا 20


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
مهندس احمد برجی 1دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University Asgariashkan@stu.um.ac.ir 
اشکان عسگری
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه فردوسی مشهدFerdowsi University of Mashhad Asgariashkan@stu.um.ac.ir 
کورس خوشبخت 3دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University Asgariashkan@stu.um.ac.ir 
بابک میرباقری 4دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University Asgariashkan@stu.um.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .