English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2650 بازدید ) ( 295 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 3 - شماره 2
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : محور اول
عنوان مقاله : بررسی رشد و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط همزیستی با قارچ میکوریزا آربسکولار و تنش فلزهای سنگین
خلاصه مقاله : به منظور بررسی تاثیر فلزهای سنگین سرب و کادمیوم و قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های رشد و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی به صورت عاملیل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصافی با دو عامل و چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1391 اجرا شد. قارچ میکوریزا در دو سطح تلقیح و بدون  تلقیح با قارچ میکوریزا و فلزهای سنگیندر پنج سطح بدون فلز، سرب 150 میلی گرم در کیلو گرم خاک، سرب 300 میلی گرم در کیلو گرم خاک، کادمیوم 40 میلی گرم در کیلو گرم خاک و کادمیوم 80 میلی گرم در کیلو گرم خاک در نظر گرفته شدند. ویژگی‌های مورد بررسی شامل زمان آغاز غنچه‏ دهی و آغاز گلدهی، ارتفاع بوته، شمار شاخه ‏های جانبی در بوته، شمار برگ در بوته، سطح برگ بوته، قطر یقه، شمار گل دربوته، قطر گل، وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک گل بودند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های اندازه گیری شده در گیاهان تلقيح شده با قارچ میکوریزا به طور معنی‏داری بیشتر از گیاهان بدون تلقيح با ميكوريزا بودند و افزایش غلظت فلزهای سرب و کادمیوم تاثیر منفی بر مقادیر ویژگی‌های مورد بررسی به استثنای ارتفاع گیاه داشت. به گونه ای که با افزایش غلظت سرب ارتفاع گیاه اندکی افزایش یافت اما معنی‏دار نبود. فلز کادمیوم درغلظت 80 میلی گرم در کیلوگرم خاک تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد رویشی و زایشی همیشه بهار داشت و کمترین مقدار همه‌ی ویژگی‌های مورد بررسی در گیاهان بدون قارچ  میکوریزایی آلوده به کادمیوم 80 میلی گرم در کیلو گرم خاک بدست آمد. همچنین در این تیمار، گیاهان وارد مرحله زایشی نشدند. در نهایت تلقیح گیاهان با قارچ میکوریزا همراه با بدون  کاربرد فلزهای سنگین منجر به بهبود رشد و عملکرد گیاه شد.
تخصص ها : تلقیح تنش‏ های بدون زنده، سرب، رشد زایشی کادمیوم.
منابع : AL-Ghamdi, A., Jais, H. and Khogali, A., 2012. Relationship between the status of arbuscular mycorrhizal colonization in the roots and heavy metal and flavonoid contents in the leaves of Juniperus procera. Journal of Ecology and the Natural Environment. 4, 212-218.* Arriagada, C.A., Herrera, M.A.F. and Borie, J.A., 2007. Contribution of arbuscular mycorrhizal and saprobe fungi to the aluminum resistance of Eucalyptus globulus. Water, Air and Soil Pollution. 182, 383-394.* Benavides, M.P., Gallego, S.M. and Tomaro, M.L., 2005. Cadmium toxicity in plants. Brazilian Journal of Plant Physiology. 17, 21-34.* Chen, B.D., Li, X.L., Tao, H.Q., Christie, P. and Wang, M.H., 2003. The role of arbuscular mycorrhiza in zinc uptake by red clover growing in a calcareous soil spiked with various quantities of zinc. Chemosphere. 50, 839-846.* Citterio, S., Prato, N., Fumagalli, P., Aina, R., Massa, N., Santagostino, A., Sgorbati, S. and Berta, G., 2005. The arbuscular mycorrhizal fungus Glomusmosseae induces growth and metal accumulation changes in Cannabis sativa L. Journal of Chemosphere. 59, 21–29.* Gonzalez-Chavez, M.C., Carrillo-Gonzalez, R., Wright, S.Fand Nichols, K.A., 2004. The role of glomalin, protein produced by arbuscular mycorrhizal fungi, in sequestering potentially toxic elements. Environmental Pollution. 130317–323.* Jianfeng, H., Xiangui, L., Rui, Y. and Yufang, S., 2009. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on arsenic accumulation by tobacco (Nicotiana tabacum L.). Journal of Environmental Sciences. 21, 1214–1220.* Kamalpoor, S., 2013. Study of the effect of biological factors on eucalyptus phytoremediation efficiency in a lead and cadmium polluted soil. MS.c. Thesis. University of Tehran, Karaj, Iran.* Khan, G., Kuek, C., Chaudhry, T.M., Khoo, C.S. and HayesW.J., 2000. Role of plants, mycorrhiza and phytochelators in heavy metal contaminated land remediation. Chemosphere Journal. 41, 197–207.* Li, X.L., Marschner, H. and George, E., 1991. Acquisition of phosphorus and copper by mycorrhizal hyphae and root to shoot transport in white clover. Plant and Soil. 136, 49–57.* Liu, L.Z., Gong, Z.Q., Zhang, Y.L. and Li, P.J., 2011. Growth, cadmium accumulation and physiology of marigold (Tagetes erecta L.) as affected by arbuscular mycorrhizal fungi. Pedosphere. 21, 319-327.* Nikitas, K., Thomas, T. and Eleni, P., 2012. Effects of Glomus lamellosumonon growth, essential oil production and nutrients uptake in selected medicinal plants. Journal of Agricultural Science. 3, 137-146.* Omidbaigi, R., 2007. Production and Processing of Medicinal Plants, Vol. 2. Astane Ghodse Razavi Publication, Mashhad, Iran.* Orłowska, E., Godzik, B. and Turnau, K., 2012. Effect of different arbuscular mycorrhizal fungal isolates on growth and arsenic accumulation in Plantago lanceolata L. Environmental Pollution. 168, 121-130.* Prasad, A., Kumar, S., Khaliq, A. and Pandey, A., 2011. Heavy metals and arbuscular mycorrhizal (AM) fungi can alter the yield and chemical composition of volatile oil of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Biology and Fertility of Soils. 47, 853-861.* Sanchesblan, M., Ferrandez, T., Morales, M., Morte, A. and Alarcon, J., 2004. Variations in water status‚ gas exchange‚ and growth in Rosmarinus officinalis plant infected with Glomus deserticola under drought conditions. Journal of Plant Physiology. 161, 675-682.* Sharma, A.K., 2002. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agro-bios, India.* Sylvia, D.M. and Williams, R.G., 1992. Vesicular- arbuscular mycorrhiza and environmental stress. In: Bethlenfalvay, S.E., and Linderman, G.J. (Eds), Mycorrhiza in Sustainable Agriculture. ASA Special Publication, Madison, USA.  pp.101-124.* Theunissen, J., Ndakidemi, P.A. and Laubscher, C.P., 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. International Journal of the Physical Sciences. 5, 1964-1973.* Tonin, C., Vandenkoornhuyse, P., Joner, E.J., Straczek, J. and Leyval, C., 2001. Assessment of arbuscular mycorrhizal fungi diversity in the rhizosphere of Viola calaminaria and effect of these fungi on heavy metal uptake by clover. Journal of Mycorrhiza. 10, 161–168.* YarkehSalkhori, N., Ghaemi, N. and Nouhi, A., 2010. Removing heavy metals by microorganisms. The Quarterly Journal of Biological Sciences. 4, 51-60.* Zheljazkov, V.D., Jeliazkova, E.A., Kovacheva, N. and Dzhurmanski, A., 2008. Metal uptake by medicinal plant species grown in soils contaminated by a smelter. Environmental and Experimental Botany. 64, 207-216.* Zhu, Y.G., Christie, P. and Laidlaw, A.S., 2001. Uptake of Zn by arbuscular mycorrhizal white clover from Zn-contaminated soil. Journal of Chemosphere.42, 193-199.* Zolfagari, M., 2013. The effect of bio-fertilizer and chemical fertilizer on the growth, yield and phytochemical content of Ocimum basilicum. Ph.D. Thesis. University of Tehran, Karaj, Iran.*
شماره صفحه :
از 48 تا 59


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سیاوش محمدی 1دانشگاه تهرانUniversity of Tehran L.tabrizi@ut.ac.ir 
لیلا تبریزی
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه تهرانUniversity of Tehran L.tabrizi@ut.ac.ir 
مجتبی دلشاد 3دانشگاه تهرانUniversity of Tehran L.tabrizi@ut.ac.ir 
بابک متشرع زاده 4دانشگاه تهرانUniversity of Tehran L.tabrizi@ut.ac.ir 

کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .