English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده مقالات شماره
 دوره5،شماره1
 
1
کاربرد انرژی در تولید گندم: مقایسه تحلیلی نظام تولید گندم دیم و آبی در شهرستان کرمانشاه
( 2278 بازدید ) ( 254 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : با افزایش روز افزون جمعیت بشر، نظام‌های کشاورزی در سرتاسر جهان با چالش تولید غذای بیشتر رو­به ­رو هستند. فشرده کردن فعالیت‌های کشاورزی یکی از نیازهای اساسی برای تولید بیشتر مواد غذایی در واحد سطح است. تراکم کشت گرچه به افزایش تولید در واحد سطح منجر شده است، اما راندمان (بازده) کاربرد انرژی را کاهش می‌دهد. هدف از این بررسی مقایسه کشتزارهای تولید گندم دیم (کم نهاده) و آبی (پر نهاده) کرمانشاه از نظر کارایی انرژی، نسبت سود به هزینه و کاربرد انرژی‌ بود. به منظور اجرای این بررسی، اطلاعات از 60 کشتزار گندم دیم و 60 کشتزار گندم آبی در سال 1391 گرد‌آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که کل انرژی ورودی در کشتزارهای کم نهاده و پر نهاده به ترتیب 8/14520 و 8/41921 مگاژول در هکتاربود، یعنی در کشتزارهای آبی نسبت به دیم حدود 3 برابر کاربرد انرژی بیشتر است. کارآیی تبدیل انرژی ورودی به خروجی در نظام‌های کشت دیم و آبی به ترتیب 88/1 و 56/1 بود. در بین نهاده‌های ورودی در کشتزارها، کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژن بیشترین سهم (6/35 درصد در دیم و 7/37 درصد در آبی) را داشت و پس از آن سوخت دیزل (9/25 درصد در دیم و 4/13 درصد در آبی) قرار داشت. تحلیل‌های اقتصادی نشان داد نسبت سود به هزینه در کشت گندم دیم برابر با 87/1 و در آبی برابر با 85/1 بود. نتایج این بررسی نشان داد کشت دیم می‌تواند تاثیر مثبتی بر مولفه‌های انرژی در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک ایران داشته باشد.
تخصص ها : اقتصاد، گندم، نسبت انرژی ورودی به خروجی، نیاز به انرژی.

2
تأثير کودهای شيميايي و آلی بر شاخص سطح برگ، عملكرد و اجزای عملکرد دانه كدوي تخم كاغذيCucurbita pepo L.)
( 2175 بازدید ) ( 167 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور بررسي تأثیر کود­هاي آلي و شيميايي، بر شاخص سطح برگ، عملكرد و اجزای عملکرد دانه كدو تخم كاغذي، آزمايشي در قالب طرح بلوک­­ کامل تصادفي با 3 تکرار در سالهاي زراعي 1390- 1389 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اجرا شد. تیمارها شامل: ) N0شاهد)، N1(66-66-99 كيلوگرم در هكتار NPKمعادل 33 %)، N2(132-132-198 كيلوگرم در هكتار NPKمعادل 66 %)،  N3(200-200-300 كيلوگرم در هكتار NPKمعادل 100 %)، H: كود دامي (30 تن در هکتار)، 1/2 H + N1) :HN1:HN2N21/2 HHN3N31/2 H‍C: كمپوست زباله شهري (30 تن در هکتار)، ‍CN1 N11/2 C‍ N2) :CN21/2 CN3 ) :CN31/2 C) و HN1/2 C1/2 H) بود. در اين تحقيق، وزن خشك كل، شاخص سطح برگ، شمار میوه در بوته، شمار دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملكرد دانه اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد، استفاده از كودشيميايي  N3(200-200-300 كيلوگرم در هكتار NPK)، عملكرد دانه را كاهش داد. تاثير كاربرد كود دامي و كمپوست بر شاخصهاي رشد و عملكرد دانه مثبت بود. كود‌های شيميايي و تلفیقی N2(132-132-198 كيلوگرم در هكتار NPK)و :HN2(132-132-198 كيلوگرم در هكتار NPK+ 15 تن کود دامی در هکتار) تاثير مطلوبي بر همه­ ی صفات داشت. استفاده از تیمار تلفيقي کود دامي و شیمیایی :HN2(132-132-198 كيلوگرم در هكتار NPK+ 15 تن کود دامی در هکتار) توانست بیشترین مقادیر شاخصهاي رشدي و عملكرد دانه را توليد كند. در كل نتايج نشان داد كاربرد تيمار تلفيقي :HN2(132-132-198 كيلوگرم در هكتار NPK+ 15 تن کود دامی در هکتار) به جاي كودهاي شيميايي ميتواند افزون بر كاهش نهادههاي شيميايي گامي سودمند در جهت دستیابی به كشاورزي پايدار به ­شمار آید.
تخصص ها : کشاورزی پایدار، کمپوست، گیاهان دارویی، نيتروژن.

3
بررسي تنوع ژنتيکي 16 جمعیت گل محمدي با استفاده از صفات کاريوتيپي
( 2235 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : گل محمدي (Rosa damascenaMill) يکي از مهم­ترين گونه‌هاي توليدکننده اسانس در ايران و جهان به‌شمار مي‌رود. به منظور شناخت تنوع ژنتيکي توده‌هاي مختلف گونه گل محمدي موجود در ايران،بررسی­های ژنتیک یاخته­ای (سيتوژنتيكي) بر روي برخي از آنها صورت گرفت. در توده‌هاي موردنظر، اندازه‌ گيري ويژگي‌هاي كاريوتيپي مانند طول بازوي بلند و كوتاه كروموزومي قرار گرفته و بنابر اطلاعات به ­دست آمده، طول كل كروموزم­ها، نسبت طول بازوهاي كوتاه به طول بازوي بلند و به عكس نيز محاسبه شد. بر روي داده‌هاي به­ دست­ آمده از صفات كاريوتيپي بالا تجزيه واريانس در قالب طرح فاكتوريل در طرح پايه كاملاً تصادفي انجام شد. تجزيه واريانس براي همه­ ی صفات یادشده در سطح 1% نشان داد كه اختلاف معني‌داري بين توده‌ها و كروموزوم­ها وجود دارد. جمعيتهاي گونه‌ یادشده داراي 14 جفت كروموزوم بدون ماهواره و كروموزوم Bبودند. کمینه طول كل كروموزوم­ها مربوط به جمعيت يزد2 و بیشینه طول كل كروموزم­ها مربوط به جمعيت خوزستان1 بود. با روش لوان بيشتر کروموزوم­ها زیرمیان­مرکز (ساب متاسانتريک) تشخيص داده شد و روشهاي مختلف سنجش تقارن کاريوتيپي نيز نشان داد، کاريوتيپ بيشتر نمونه­ ها نامتقارن است.
تخصص ها : پلي­ پلوئيد (چندلادی)، تقارن كاريوتيپي، كاريوتيپ، گل محمدی Rosa damascena Mill

4
امکان سنجی کنترل بيولوژيکي علف‌هرز ازمک(Lepidiumdraba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceriadrabae (Nal.) Acari: Eriophydae) در منطقه شیروان
( 1917 بازدید ) ( 47 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور امکان سنجي کنترل بيولوژيکي علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا Aceriadrabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) بررسی­هایی در سه منطقه مختلف شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی در بهار سال 1390 انجام شد. بررسی­های مقدماتي شامل گرد­آوري، شناسايي و ارزيابي تأثير حشرات مختلف بر رشد رويشي و زايشي ازمک بود. به این منظور، 40 بوته کامل شامل 20 بوته سالم و 20 بوته آلوده داراي ريشه از منطقه آلوده به كنه گال‌زا گرد­آوري و در گلدان کاشته شدند. پس از استقرار، بوته ­هاي شاهد با استفاده از كنه­ كش سمپاشي و دیگر بوته­ ها در سه مرحله با كنه گال‌زا، آلوده شدند. در پایان فصل رشد ارتفاع، قطر ساقه، وزن تر و وزن خشك اندام ­های هوایی و شمار بذر اندازه­ گيري و ثبت شد. نتايج بررسي دامنه ميزباني نشان داد که کنه گال‌زا از هيچیک از گياهان خانواده شب­بوئیان به ­جز ازمک تغذيه نکرد. تأثیر حمله کنه گال‌زا بر ویژگی­های رويشي و زايشي ازمک معني ­دار (01/0≥p) بود، به­ طوري­ که حمله کنه گال‌زا باعث کاهش 98 درصدی شمار بذر ازمک در مقایسه با شاهد شد. به عبارتی کنه گال‌زا با کاهش ویژگی­های رويشي و زايشي ازمک، باعث کاهش شمار بذر اين علف هرز شده است.
تخصص ها : تنوع زیستی، دامنه میزبانی، دشمن طبیعی، گیاه هرز مهاجم.

5
ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگی­های کمّی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه
( 2142 بازدید ) ( 69 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور بررسي و ارزیابی واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در پاسخ  به کاربرد کودهاي زیستی (بيولوژيک)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-1389 به­ صورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی آزمایش شامل کشت در زمین آیش و کشت پس از برداشت یونجه در کرت­های اصلی و عامل­ های فرعی رقم در دو سطح (فلات و پارسی) و کودهای زیستی در چهار سطح (نیتروکسین، میکوریزا (قارچ­ ریشه)، نیتروکسین و میکوریزا و شاهد) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل شاخص سطح برگ، ماده خشک، سرعت رشد نسبی، ارتفاع بوته، شمار  پنجه و عدد کلروفیل متر (سبزینه سنج)، عملکرد و اجزای عملکرد، شاخص برداشت و میزان گلوتن دانه گندم بود. نتایج نشان داد که تناوب بر همه­ ی صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت تاثیر معنی­ داری داشت. از بین دو رقم مورد بررسی رقم پارسی از نظر ارتفاع بوته و عملکرد دانه برتری نشان داد و این در حالی است که تفاوت معنی­داری از نظر میزان گلوتن بین دو رقم وجود ندارد. همچنین کودهای زیستی باعث افزایش سطح برگ، روند تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول شدند. تاثیر کودهای زیستی نیز بر عدد کلروفیل متر، عملکرد دانه، شمار دانه در سنبله و میزان گلوتن معنی ­دار بود. در حالی­که کودهای زیستی بر ارتفاع بوته، شمار پنجه بارور، عملکرد ماده خشک و عملکرد کاه تاثیر معنی ­داری نداشتند. بیشترین عملکرد دانه در رقم پارسی و تیمار مخلوط نیتروکسین- میکوریزا  در تناوب با یونجه به میزان 435 گرم در متر مربع بود.
تخصص ها : تناوب، ازتوباکتر، کشاورزی اکولوژیک (بوم شناختی )، گلوتن، میکوریزا.

6
عامل‌های مؤثر بر فرآیند انتقال به کشاورزی ارگانیک در میان گوجه فرنگی کاران استان البرز: کاربرد تجزیه و تحلیل تبعیضی
( 1810 بازدید ) ( 53 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : كشورهاي در حال توسعه پتانسيل (توانمندی) خوبي براي ايجاد و توسعه‌ي كشاورزي ارگانيك دارند. با اين‌ حال، اغلب اين كشورها با چالش‌هايي براي گسترش سطح زير كشت محصولات ارگانيك روبه‌رو مي‌باشند. درحقيقت، كشاورزان با چالش­ های فراوانی در فرآیند تبدیل کشاورزی متداول به کشاورزی ارگانیک نیز روبه­ رو هستند. این بررسی با هدف تبیین عامل ­های مؤثر برگذار به کشاورزی ارگانیک در میان گوجه فرنگی کاران استان البرز انجام گرفته است. جامعه آماری این بررسی گوجه فرنگی کاران استان البرز در سال زراعی 90-1389 بوده که براي انجام تحقيق يك نمونه 90 تايي از توليدكنندگان به صورت تصادفی ساده گزینش شد. داده­ های به دست آمده با استفاده از تحلیل توصیفی، آزمون­ های آماری و تجزیه و تحلیل تبعیضی مورد بررسي قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین میزان گرایش کشاورزان از کشت متداول به کشت ارگانیک 62/1 بوده که در سطح پایینی قرار دارد. نتایج تحلیل تبعیضی نشان داد که متغیرهای میزان آشنایی درباره مدیریت کشتزارهای ارگانیک، میزان تحصیلات، رعایت اصول بهداشتی، نگرش مثبت به محیط زیست تأثیر  مثبت و معنی دار و  متغیرهای میزان سن، میزان کاربرد کود شیمیایی و سموم شیمیایی تأثیر منفی و معنی‌داری بر گرایش به کشت ارگانیک دارد. نتايج همچنین نشان مي‌دهد كه بر خلاف اغلب روش‌ها و فناوري‌هاي توليد، عامل­ های اقتصادي به تنهايي نقشي بنیادی در فرآيند پذيرش و انتشار كشاورزي ارگانيك ندارند. بلكه، براي توسعه كشاورزي ارگانيك لازم است نقش دیگر عامل­ها مانند آگاهي‌ و اطلاعات، گرايش‌ها و سلیقه­ های فردي، مهارت‌هاي فنی و مديريتي، مسايل اجتماعي، عامل­ های نهادي مانند قوانين، مقررات، بازارها و حمايت‌هاي دولتي مورد توجه جدي دولت‌ها و سياستگذاران قرار گيرد.
تخصص ها : کشاورزی ارگانیک، فرآيند گذار، گوجه فرنگی کاران، استان البرز

7
تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص­ های فیزیولوژیک رشد شش رقم ذرت دانه ­ای در کشور
( 2107 بازدید ) ( 135 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص­ های فیزیولوژیک رشدرقم­ های ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. یکی از عامل­ های آزمایش تاریخ کاشت در دو سطح (1 و24 خرداد) و عامل دوم شش رقم ذرت (رقم ­هایT.V.C767  و S.C704 از گروه دیررس، رقم ­های N.S640و Maxima از گروه متوسط­رس و رقم­ های Koppanyو D.C370از گروه زود­رس) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرگذاری­ های اصلی در صفات وزن هزار دانه، شمار دانه در بلال، شمار دانه در ردیف، شمار ردیف در بلال و شاخص برداشت معنی­ دار بود. تأثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم تنها در صفات عملکرد دانه و بیولوژیک (زیست­ توده)، طول بلال و ارتفاع بوته معنی­ دار بود. در تاریخ کاشت نخست بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم S.C704 به میزان 7/12 تن در هکتار و کمترین آن مربوط به رقم D.C370 به میزان 5/7 تن در هکتار در بود. در تاریخ کاشت دوم بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم متوسط­ رس N.S640(37/13 تن در هکتار) بود. از دلایل بالا بودن عملکرد دانه رقم­ های  S.C704و  N.S640نسبت به رقم ­های دیگر به­ ویژه رقم ­های زود­رس می­ توان به بالا بودن شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول این رقم ­ها اشاره کرد. بر پایه نتایج این آزمایش کاشت رقم­ های دیررس در تاریخ کاشت دوم پیشنهاد نمی­ شود.
تخصص ها : ارقام ذرت، تاریخ کاشت، آنالیز رشد.

8
ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آ­ن‌ها بر غلظت و جذب ریز مغذی ­ها در شنبلیله- سیاهدانه در آرایشهای مختلف کاشت
( 2010 بازدید ) ( 80 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : غلظت­ هاي مناسب ريزمغذي­ ها در بافت گياهان نه تنها براي رشد و عملکرد مطلوب آنها، بلکه در زنجيره غذايي براي رشد و سلامتي حيوانات و انسان ضروري است. بنابراين، به منظور ارزيابي تأثیر کودهای شیمیایی، کود آلی و تلفیق آنها بر غلظت و جذب ریز مغذی­ ها در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)- سياهدانه (Nigella sativa L.) در آرایشهای مختلف کاشت، در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار (آزمايش فاکتوريل) در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد در سال 1392 اجرا شد. در اين آزمايش پنج آرایش كشت شنبلیله- سیاهدانه شامل کشت خالص شنبليله، کشت خالص سياهدانه، شنبليله: سياهدانه با نسبت 2:1، شنبليله: سياهدانه با نسبت 1:1 و شنبليله: سياهدانه با نسبت 1:2و نیز سه منبع كود‌ شامل کود شيميايي، کود آلي و كود تلفيقي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که محتواي عنصر آهن، روي و منگنز در سياهدانه بيشتر از شنبليله، و میزان مس در سياهدانه کمتر از شنبليله بود. کشت مخلوط در شرايط استفاده از کود شيميايي، تنها غلظت عنصر روي و منگنز را در گياه سياهدانه افزايش داد. تيمار شنبليله: سياهدانه (2:1) با تغذیه تلفیقی و تيمار شنبليله: سياهدانه (۱:۲) در شرايط کاربرد کود آلي به ترتیب دارای بالاترين ميزان جذب عنصر آهن و روي (به ترتيب ۲۴۲ و ۲۶۹ گرم در هکتار) بود، این در حالی بود که بیشترین جذب منگنز و مس به ترتیب در کشت خالص سیاهدانه در شرایط کاربرد کود آلی و کشت خالص شنبلیله با منبع کود تلفیقی به دست آمد. به طور کلی می­توان بیان داشت کاربرد کشت مخلوط همراه با تیمار تغذیه آلی راهکار مناسبی برای افزایش كارايي جذب برخی عنصرهای ریزمغذی در خاک­های آهكي است.
تخصص ها : آهن، کشت مخلوط، روی، مس، منگنز.

9
برهمکنش خاکپوش پلاستیک سیاه، دور آبیاری و کودهای زیستی بر زیست ­توده علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepoL.
( 2101 بازدید ) ( 111 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور بررسی تاثیر مالچ (خاکپوش) پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر بیوماس (زیست­ توده) علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی در دور (تیمار)­های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت اسپلیت - فاکتوریل بر پایه­ ی طرح بلوک­ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شد. کرت‌های اصلی شامل دو سطح آبیاری (هفت و دوازده روزه)، و کرت‌های فرعی با کاربرد و بدون کاربرد مالچ پلاستیک سیاه و چهار تیمار کودی (25 درصد توصیه کودهای شیمیایی + کودهای زیستی، 50 درصد توصیه کودهای شیمیایی + کودهای زیستی، 75 درصد توصیه کودهای شیمیایی + کودهای زیستی و 100 درصد توصیه کودهای شیمیایی) بودند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه و اجزای عملکرد کدوی تخمه کاغذی، بیوماس کل علف‌های هرز و شمار بوته در متر مربع، ارتفاع و وزن خشک بوته ­ی تاج خروس ریشه قرمز به عنوان علف ­هرز غالب بود. نتایج نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد دانه، تحت تاثیر اثر سه جانبه عامل­های مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه (1559 کیلوگرم/ هکتار) از تیمار آبیاری 12 روزه، کاربرد مالچ پلاستیک سیاه و تامین 75 درصدی نیاز گیاه از منبع شیمیایی + کودهای زیستی به دست آمد که نسبت به تیمار آبیاری هفت روزه، بدون کاربرد مالچ و تامین 100 درصد نیاز گیاه از منبع شیمیایی 67 درصد افزایش داشت. کاربرد مالچ در رژیم آبیاری 12 روزه و کاهش کاربرد کودهای شیمیایی با جایگزینی کودهای زیستی، باعث کاهش بیوماس کل علف­های هرز شد. در مجموع در این پژوهش، تیمار آبیاری 12 روزه، کاربرد مالچ پلاستیک سیاه و تامین 75 درصدی نیاز گیاه از منبع شیمیایی + کودهای زیستی به عنوان بهترین تیمار معرفی می­شود که ضمن کاهش 25 درصدی کاربرد کودهای شیمیایی، کاهش مصرف آب و کنترل موثر و غیر شیمیایی علف­های هرز، عملکرد بالایی تولید کرد.
تخصص ها : خاکپوش، دور آبیاری،  نیتروکسین، کدوی تخمه کاغذی.

10
تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و بهبود عملکرد دانه و ویژگی­های رویشی آفتابگردان دورگ Helianthus annuus
( 2059 بازدید ) ( 129 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : امروزه کاشت گیاهان پوششی باریک ­برگ به منظور کاهش کاربرد علفکش ها، مورد توجه زیاد قرار گرفته است، بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سامیان اردبیل به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل در 3 تکرار اجرا شد. عامل نخست: سه نوع گیاه پوششی چاودار Secale cereal، جو Hordeum vulgare، گندم (Triticum aestivumهمراه با دو تیمار شاهد (1: بدون گیاه پوششی، با وجین کامل علف­ هرز 2: بدون گیاه پوششی، بدون وجین علف ­هرز)، عامل دوم: مدیریت در دو سطح (خاکپوش (مالچ) زنده، مالچ غیر زنده)، عامل سوم: تاریخ کاشت گیاه پوششی در دو سطح (همزمان با کشت آفتابگردان، 45 روز پس از کاشت آفتابگردان) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تأثیر گیاهان پوششی بر روی عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتئین، وزن خشک اندام­ های هوایی، وزن خشک طبق و ارتفاع آفتابگردان، معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه درآغاز در تیمار شاهد 1 و به میزان 3/4053 کیلوگرم در هکتار و پس از آن در تیمارهای گیاهان پوششی گندم و چاودار به ترتیب به میزان 7/3916 و 3/3798 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین درصد پروتئین (51/42 درصد) و عملکرد پروتئین (69/1 تن در هکتار) در تیمار شاهد 1 (بدون گیاه پوششی، با وجین کامل علف­ هرز) مشاهده شد، همچنین بیشترین ارتفاع آفتابگردان (73/173سانتی ­متر) مربوط به کشت همزمان گیاهان پوششی با آفتابگردان بود. بیشترین میانگین وزن تک دانه در مدیریت مالچ زنده در تاریخ کاشت همزمان (087/0 گرم در متر مربع) و در مدیریت مالچ غیر زنده در تاریخ کشت 45 روز  پس به میزان(089/0 گرم در متر مربع) مشاهده شد. تأثیر متقابل گیاهان پوششی و تاریخ کاشت نیز تاثیر معنی­ داری بر تراکم و وزن خشک علف­ های هرز نشان دادند، به طوری که کمترین تراکم و وزن خشک کل علف­های هرز به ترتیب در گیاهان پوششی چاودار، گندم، جو و در تاریخ کاشت همزمان مشاهده شد. بیشترین تراکم و وزن خشک علف­ های هرز نیز در تیمار شاهد 2 (بدون گیاه پوششی، بدون وجین علف­ هرز) مشاهده شد.
تخصص ها : جو، چاودار، گندم، خاکپوش زنده، خاکپوش غیر زنده.


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .