English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده مقالات شماره
 دوره5،شماره2
 
1
ارزیابی سلامت بوم نظام‌های کشاورزی منطقه بیرجند
( 2478 بازدید ) ( 75 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : با هدف ارزیابی سلامت بوم نظام­های کشاورزی (اگرواکوسیستم­های) منطقه بیرجند بین سال­های 1370 تا 1390پژوهشی در دو سال 1390 و 1391 انجام شد. درآغاز 38 شاخص به عنوان سنجه ­های سلامت گزینش شدند. روش محاسبه هر یک از سنجه­ ها بر پایه تعریف علمی و کمّی آنها صورت گرفت. برای برازش معادله­ های مربوطه و دیدن روند تغییرپذیری­ ها، از روش ­های تجزیه رگرسیونی استفاده شد. آن گاه با توجه به مثبت یا منفی بودن هر سنجه و شدت تأثیر آن در سلامت بوم نظام­های کشاورزی، ضریب­های مثبت و منفی (از 3+ تا 3-) تعیین و پس از استاندارد ­سازی داده­ ها برای قرارگیری داده­ ها بین صفر و یک، ضریب­ ها اعمال شد و شاخص سلامت کل در هر سال با جمع جبری امتیازهای کل سنجه­ ها به دست آمد و در پایان از جمع جبری امتیازهای نهایی، شاخص سلامت کل بوم نظام­ های کشاورزی در طول دوره زمانی 21 ساله محاسبه شد. برای تعیین مرتبه کیفی شاخص سلامت کل در طول 21 سال، کلاس ­بندی کیفی امتیازها صورت پذیرفت. برابر نتایج به دست آمده، شاخص سلامت کل بوم نظام­های کشاورزی منطقه بیرجند که حاصل­جمع امتیازهای نهایی سنجه­ های 38 گانه در طول دوره بررسی بود، با کسب امتیاز 92/30+ در کلاس سلامت ضعیف قرار گرفت. شاخص سلامت از آغاز دوره مورد بررسی روند کاهشی در پیش داشته، تا این که در سال 1387 به مرز سلامت و از آن پس تا انتهای دوره به محدوده نبود سلامت رسیده است. در بین همه­ ی سنجه­ ها، سنجه تعاونی­ های کشاورزی با امتیاز 60/41+ و سنجه آسیب و زیان محصولات کشاورزی با امتیاز 67/33-  به عنوان مثبت­ ترین و منفی ­ترین سنجه ­های اثرگذار در شاخص سلامت کل شناسایی شدند.
تخصص ها : شاخص سلامت، کشاورزی، پایداری، سلامت انسان، سنجه.

2
تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus  retroflexus L.)  برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کاربرد سطوح مختلف نیتروژن
( 2115 بازدید ) ( 229 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور بررسی تاثیر افزایش تراکم تاج خروس ریشه قرمز بر رشد، عملکرد دانه و ماده خشک ذرت با مصرف سطوح مختلف نیتروژن،دو آزمايش صحرایی در سال های 1389 و 1390 در کشتزار پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، به صورت طرح كرت هاي خرد شده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. عامل اصلي میزان نيتروژن در چهار سطح  شامل صفر (شاهد)، 100 (میزان توصیه شده نیتروژن در منطقه)، 160 و 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و عامل فرعي تراكم تاج خروس ريشه قرمز در چهار سطح (صفر (کشت خالص ذرت)، 5، 10 و 20 بوته در متر مربع) به صورت افزایشی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین شمار رديف دانه، شمار دانه در بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت ذرت با مصرف 160 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و در شرایط کشت خالص ذرت به ترتیب به میزان 6/15، 3/691، 7/247 گرم و 2/41 درصد بود که حضور تا 5 بوته علف هرز در متر مربع تاثیر معنی دار بر میزان آن صفات نداشت و با افزایش تراکم علف هرز در همه سطوح نیتروژن مصرفی، عملکرد دانه ذرت به صورت غیر خطی کاهش یافت.  همچنین بالاترين ماده خشك و عملكرد دانه ذرت در واحد سطح به ترتیب با مصرف 220 و 160 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و بدون علف هرز و به میزان 9/15 و 3/12 تن در هكتار بود.
تخصص ها : ماده خشک، عملکرد دانه، ذرت، تداخل، علف هرز.

3
تأثیر كمپوست پسماندهای نيشكر و کلات EDTAبر پالايش فلزهای سنگين خاک آلوده به نفت خام
( 2004 بازدید ) ( 75 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : خاک‌های آلوده به نفت دارای میزان زیادی از فلزهای سنگین میباشند که در خاک پایدار هستند و تجزیه نمی‌شوند. اين تحقیق با هدف مقایسه تأثیر کلات کننده  EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid)و کمپوست پسماندهای نیشکر در پالایش خاکهای آلوده به فلزهای سنگين، به صورت آزمایش گلخانه ­ای در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. برای این منظور خاک با استفاده از نفت خام در سه غلظت وزنی صفر، 1و3 درصد آلوده شد و خاک‌های آلوده به گلدان‌های 1 کیلوگرمی انتقال یافت. سپس  کمپوست پسماندهای نیشکر به میزان صفر و 100تن در هکتار به خاک این گلدانها  اضافه شد. پس از آن  تیمار  EDTAدر سه غلظت صفر ،10و 20 میلی مول بر لیتر  به خاک این گلدان‌ها افزوده شد.گلدان‌ها در گلخانه­ به مدت 60 روز در رطوبت زراعی نگهداری شدند نتایج نشان داد كه كاربرد EDTAبه طور معني­ داري غلظت سرب، كادميوم و نيكل را 11/2، 08/2، 51/2 برابرنسبت به نمونه­ ی شاهد در محلول خاك بدون آلودگی نفتی  افزایش داد.  همچنین  استفاده از EDTAسبب افزایش غلظت این فلزها به میزان 96/1، 84/2، 42/2 برابر نسبت به نمونه ی شاهد  در خاك با آلودگي 1 درصد شد. نتایج همچنین بیانگر این بود که  EDTA  غلظت این فلزها را نسبت به نمونه ­ی شاهد در خاک با آلودگی نفتی 3 درصد  52/1 ،9/1، 59/1 افزایش داد. كاربرد نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که كمپوست پسماندهای نيشكر در خاك بدون آلودگي نفتي به طور معني داري غلظت سرب، كادميوم و نيكل را در محلول خاك به ترتیب  91/1 ،68/2، 77/1  برابر نسبت به نمونه­ ی شاهد و64/1 ،11/2، 85/1  برابر نسبت به نمونه ی شاهد در خاك با آلودگي 1 درصد و 29/1 ،40/1، 37/1 برابر نسبت به نمونه­ ی شاهد در خاك با آلودگي نفتي 3 درصد کاهش داد. نتایج این تحقیق نشان داد که کلات EDTAقابلیت شستشوی فلزهای سنگین برای اصلاح خاک‌های آلوده به نفت را دارد. همچنین اضافه کردن كمپوست پسماندهای نيشكر به خاک در دراز مدت می‌تواند حلالیت فلزهای سنگین در خاک را کاهش دهد.
تخصص ها : خاک آلوده به نفت، فلزهای سنگين، كمپوست پسماندهای نيشكر، كلاتEDTA

4
تاثیر کاربرد کود زیستی، آزوکمپوست و نیتروژن بر برخی ویژگی­های خاک و عملکرد اسانس در گياه دارويي بادرشبي  (Dracocephalum moldavicaL
( 1996 بازدید ) ( 139 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : به منظور ارزیابی تأثیرکودهاي زیستی، آزوکمپوست و نیتروژنه بر ویژگی­های خاک و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرشبي LDracocephalum moldavica)، آزمايشي به صورت فاکتوريل سه عاملی در قالب طرح بلوک­­هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو منطقه ­ی ایران در سال زراعي 89-1388 در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس (منطقه­ ی 1) و در مرکز تحقيقات کشاورزي استان آذربايجان غربي(منطقه­ ی 2) اجرا شد. تيمار­هاي آزمايشي شاملدو ژنوتيپ (ژن­نمون) (اکوتيپ (بوم­نمون) بومي و رقم SZK1، دو سطح باکتري ( تلقيح بذر با باکتريهاي ازتوباکتر+آزوسپیریلوم +سودوموناس وبدون تلقيح) و پنج تیمار کودي (100% کود اوره به عنوان شاهد، 75% کود اوره + 25% آزوکمپوست، 50% کود اوره + 50% آزوکمپوست، 25% کود اوره + 75% آزوکمپوست و 100% آزوکمپوست) بودند. استفاده از تیمار تلفیقی (50% کود اوره + 50% آزوکمپوست) عملکرد اسانس را نسبت به تیمار شاهد شیمیایی افزایش داد. بنابر نتايج به ­دست آمده،در حالت تلقیح و بدون تلقیح با باکتری، بین تیمار شاهد شیمیایی و تیمار تلفیقی (50% کود اوره + 50% آزوکمپوست) تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. همچنین آزوکمپوست باعث کاهش شستشوی نیتروژن ومیزان pH(عصاره اشباع خاک) و باعث افزایش نیتروژن خاک، هدایت الکتریکی، فراهمی عناصر غذایی و کربن آلی خاک در هر دو منطقه شد. در مجموع نتايج به­ دست آمده ازاين بررسي نشان داد کاربرد تيمار تلفيقي 50% کود اوره + 50­­­­% آزوکمپوست درحالت تلقيح و بدون تلقیح با باکتري در اکوتیپ بومی با کاهش میزان مصرف نیتروژن شیمیایی و افزایش عملکرد اسانس مي­تواند به عنوان يک جايگزين مناسب براي كودهاي شيميايي در راستای کشاورزی پایدار موردتوجه قرارگيرد
تخصص ها : رقم، بادرشبي، تلقیح، ازتوباکتر، تیمار کودی

5
برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد گیاهان زراعی دیم در پهنۀ زراعی-بوم‌شناختی شمال غرب ایران
( 2017 بازدید ) ( 108 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : شبیه­ سازی عملکرد گیاهان زراعی و شناسایی عامل­ های تعیین کنندۀ آن در مناطق مختلف کشور، ابزار مناسبی برای برنامه­ ریزی، مدیریت و تصمیم­ گیری­ های سیاستی کارآمد به­ دست می­دهد. هدف این پژوهش برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد گیاهان زراعی دیم در پهنه زراعی- بوم­شناختی (اکولوژیکی) شمال غرب کشور است. برای این منظور دوره­ی زمانی عملکرد چهار گیاه زراعی دیم از جمله گندم، جو، حبوبات و یونجه دیم به صورت تابعی ضمنی از متغیرهای اقلیمی (ماهانه) تصریح و با استفاده از روش­شناسی اقتصادسنجی داده­ های ترکیبی (پانل) الگوسازی شده­اند. نتایج الگوها، ضمن تایید وجود رابطه ­های غیرخطی بین بارش­ها و دما­های ماهانه با میزان عملکرد گیاهان زراعی، نشان داد که بارش­های بهاره به­ویژه در ماه­های اردیبهشت و خرداد عامل­های اصلی تعیین کننده عملکرد گیاهان زراعی دیم در منطقه هستند. واکنش عملکرد گندم و یونجه دیم در این منطقه به تغییر در دمای ماههای خرداد و تیر بیش از دیگر ماهها بوده و در مقابل، برای گیاه جو نسبت به دمای ماهانه فروردین و اردیبهشت بیشترین است. با توجه به شواهد موجود و پیش­ بینی­ های صورت گرفته از وضعیت تغییر اقلیم در آینده (افزایش دما و کاهش بارش­ها به­ ویژه در فصل بهار) پیش­ بینی می­شود، تولید گیاهان دیم در این منطقه در آینده با تنش خشکی بیشتری روبه­ رو شوند. تغییر تاریخ کاشت به گونه­ای که از همزمانی و هماهنگی دوره رشد و گلدهی این گیاهان با تنش ­های رطوبتی این فصل تا حد ممکن پرهیز شود، می­تواند به عنوان یک راهکار سازگاری مطرح باشد. این امر نیازمند بررسی بیشتر به عنوان یک موضوع پژوهشی توسط کارشناسان علوم زراعی است.
تخصص ها : توابع واکنش اقلیمی عملکرد، داده­ های ترکیبی، تغییر اقلیم، ناحیه زراعیبوم­شناختی، ایران.

6
بررسي نقش گياهان پوششي روي مديريت علف‌هاي هرز و عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفه‌ ايZea mays L.)
( 2295 بازدید ) ( 140 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : امروزه کاشت گياهان پوششي به منظور کاهش کاربرد علف‌ کش­ها مورد توجه قرارگرفته است. بدين منظور پژوهشي در سال زراعي 1392-1391 در کشتزار ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اردبيل (ساميان) به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل: گياهان پوششي چاودار، ماشک گل خوشه‌اي، شبدر برسيم ، خلر، و تيمارهای شاهد (وجين کامل بدون گياه پوششي و تيمار بدون وجين و گياه پوششي) بود، عامل دوم چگونگی مديريت خاکپوش (مالچ) شامل سه حالت خاکپوش زنده، کف بر، و سرزني از ارتفاع 30-20   سانتي متري گياه پوششي بودند که اين گياهان پوششي در بين رديف‌هاي ذرت رقم 400  KSCکشت شدند. و عامل سوم بارهای نمونه برداري در دو سطح شامل نمونه برداري از علف­‌هاي­ هرز در مراحل هشت برگي و ظهور گل آذين ذرت بود. نتايج نشان داد که گياهان پوششي چاودار، ماشک گل‌خوشه ­ای، خلر و شبدر برسیم توانستند تراکم کل علف‌هاي هرز را نسبت به شاهد بدون گياه پوششي به ترتيب 76، 68، 65 و 55 درصد کاهش دهند. همچنين کمترين ميزان زيست توده علف‌هاي هرز در تيمارهاي چاودار و ماشک گل‌ خوشه­ ای با ميانگين 94/52 و 34/68 گرم در متر مربع به دست آمد. بيشترين ميزان عملکرد علوفه‌ تر در تيمار وجين کامل با 57500کيلوگرم در هکتار به­ دست آمد و پس از آن ماشک گل‌خوشه­ ای با 56450 کيلوگرم در هکتار قرار داشت، سه گياه پوششي ديگر تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند. نتايج همچنين نشان داد که در بين چگونگی مديريت خاکپوش، خاکپوش زنده بيشترين عملکرد علوفه تر با ميزان 52700 کيلوگرم در هکتار را توليد کرد. تيمار شاهد بدون گياه پوششي هم با 35000 کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان عملکرد علوفه‌ تر را توليد کرد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر بلال ذرت (32600کیلوگرم در هکتار)، در تیمار وجین کامل به­ دست آمد، و ماشک گل‌خوشه ­ای با 31000 کيلوگرم در هکتار در رتبه پسی قرار داشت. از نظر طول بلال هم در تيمار وجين کامل بيشترين طول بلال (39سانتي متر) به ­دست آمد، ماشک گل‌خوشه­ ای و شبدر برسیم هم پس از تیمار وجین با يکديگر اختلاف معني­ داري نداشتند. کمترين طول بلال با 28 سانتيمتر در تيمار شاهد بدون گياه پوششي بود.
تخصص ها : تراکم، زيست توده، کنترل غيرشيميايي، خاکپوش زنده.

7
بررسی گردش انرژی در گندمزارهای آبی و دیم در شرایط اقلیمی مختلف استان کرمانشاه
( 2261 بازدید ) ( 106 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : در بوم ­نظام­ های کشاورزی مدیریت انرژی به‌ منظور استفاده کارآمد و پایدار آن بسیار مهم است. بنابراین با هدف ارزیابی انرژی ورودی­، خروجی و شاخص ­های انرژی در گندمزارهای آبی و دیم در شرایط اقلیمی مختلف استان کرمانشاه این بررسی انجام شد. اطلاعات مربوط به نهاده­ های ورودی و خروجی با گفتگوهای رو در رو با کشاورزان در سال زراعی 92-1391 گرد­آوری شدند. نتايج نشان داد صرف ­نظر از شرایط اقلیمی، کل انرژی ورودی در گندمزارهای آبی و دیم به ترتیب، 52444 و 15613مگاژول در هکتار بود.بیشترین و کمترین میزان انرژی ورودی در بین گندمزارهای آبی به ­ترتیب در اقلیم­ های گرم و خشک (60158) و معتدل و مرطوب (48083) مشاهده شد، در حالی که در گندمزارهای دیم به ترتیب متعلق به اقلیم ­های سرد و نیمه خشک (15295) و سرد و مرطوب (16264) بود. بیشترین میزان انرژی خروجی در گندمزارهای آبی مربوط به اقلیم سرد و نیمه خشک 174289 مگاژول در هکتار و کمترین آن مربوط به اقلیم گرم و خشک 114940 مگاژول در هکتار بود. در گندمزارهای دیم بیشترین میزان انرژی خروجی به اقلیم گرم و نیمه خشک (70806) و کمترین آن به اقلیم گرم و خشک (36955) مربوط بود. به­ طور کلی کارآیی کاربرد انرژی گندمزارهای دیم 9/19 درصد بیشتر از گندمزارهای آبی بود. بالاترین کارآیی کاربرد انرژی در گندمزارهای آبی در اقلیم­ سرد و نیمه خشک (5/3) و در گندمزارهای دیم در اقلیم گرم و نیمه خشک (4/4) به­ دست آمد. بیشترین شاخص بهره ­وری انرژی در گندمزارهای آبی به اقلیم­ های سرد و مرطوب (11/0) و سرد و نیمه خشک (11/0) و در گندمزارهای دیم به اقلیم­ های معتدل و مرطوب (11/0) و سرد و نیمه خشک (11/0) تعلق داشت. بنابر نتایج این بررسی گندمزارهای گندم دیم کارایی و بهره وری بالاتری در مقایسه با گندمزارهای گندم آبی داشتند.
تخصص ها : کارایی کاربرد انرژی، بهره ­وری انرژی، انرژی قابل بازیافت، انرژی مستقیم، شرایط اقلیمی.

8
بررسی وضعیت امنیت غذایی در شهرستان پلدختر
( 1893 بازدید ) ( 117 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : امنیت غذایی عبارت از دسترسی همیشگی همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی به­ منظور زندگی سالم و فعال در همه جای کره خاکی تعریف شده است. برای دستیابی پایدار به امنیت غذایی، اندازه‏­ گیری آن در سطح خانوار ضرورت دارد. بر این پایه، هدف اصلی از اجرای این تحقیق، کمی­ سازی وضعیت امنیت غذایی در شهرستان پلدختر و عامل­ های مؤثر بر آن بوده است. بدین منظور 200 خانوار شهری وروستایی به­ صورت تصادفی در این شهرستان گزینش شدند. وضعيت امنيت غذايي با پرسشنامه 18گويه­ اي امنيت غذايي خانوار که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده ارائه شده است،سنجيده شد. نتایج نشان داد ناامنی غذایی در این بررسی 5/70 درصد است که در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوار­های شهری بود. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش درآمد خانوار، ناامنی غذایی کاهش و با افزایش شمار افراد خانوار، ناامنی غذایی افزایش یافته است. بنابراین،با برنامه­ ريزي­ هاي مناسب درزمينه ارتقاي وضعيت اجتماعی- اقتصادی خانوار­ها می­توان گسترش ناامني غذايي را در این منطقه کاهش داد.
تخصص ها : امنیت غذایی خانوار،شهرستان پلدختر

9
تحلیل بازدارنده­ های مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار)
( 2815 بازدید ) ( 112 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : با توجه به نقش آب در فعاليت­هاي کشاورزي دشت­هاي کم آب کشور و تأثير کمبود آب بر کشاورزي اين مناطق، مي­توان راهکار مناسب براي ادامه فعاليت کشاورزي در آينده را استفاده علمي از آب دانست. دشت همدان- بهار نيز به عنوان يکي از دشت­هاي  کم آب کشور از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين شناخت چالش ­ها و بازدارنده­ های مديريت منابع آب در اين دشت ضروري به نظر مي رسد. هدف این پژوهش مقايسه­ ي بازدارنده­ های مديريتي منابع آب از ديدگاه کشاورزان و کارشناسان دشت همدان -بهار و بررسي ارتباط بين ويژگي­هاي فردي و زراعي کشاورزان با رفتارهاي مديريت منابع آب مي باشد. روش اين پژوهش از نوع توصيفي-پیمایشی است و ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه بازدارنده­ های مديريتی منابع آب و پرسشنامه سنجش رفتارهاي مديريت منابع آب است. در اين تحقيق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه کاربران و کشاورزان در ارتباط با عامل­ های بازدارنده­ های مدیریتی، تنها عامل آموزش و ترویج (39/8t=، 01/0p) تفاوت معناداری داشت. ضمن آن که از بين ويژگي هاي فردي و زراعي کشاورزان با رفتارهاي مديريتي آنها عامل­ های سن(253/0-=βو 05/0P=)، سطح تحصيلات(411/0=βو 002/0P=) و ميزان درآمد(264/0=βو 044/0P=) با رفتارهاي مديريتي کشاورزان نيز ارتباط معني­ داري مشاهده شد.
تخصص ها : عامل­ های مديريتي، بازدارنده­ های نظري، کاربران آبي، پژوهش توصيفي.

10
ارزیابی تغییرپذیری مکانی متغیرهای اساسی گیاه و خاک به منظور مدیریت ویژه  باغ­ های زیتون
( 2021 بازدید ) ( 56 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 5 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله : کشاورزی دقیق با به ­کارگیری فناوری­های نوین، امکان ارزیابی تغییرپذیری مکانی عامل ­های تاثیرگذار در توليد گیاهی مانند، عناصر غذايي و ويژگي­ هاي فيزيكي و شيميايي خاك را با دقت زیاد فراهم می­آورد. هدف از این تحقیق تهیه نقشه رقومی متغیرهای اساسی گیاه و خاک مؤثر بر عملکرد زیتون بوده، که درنتیجه آن مدیریت دقیق و ویژه باغ­ های زیتون تحقق یابدبه این منظور، دو باغ زیتون به مساحت ده و شش هکتار در سال 1393 و 1394در منطقه طارم استان زنجان انتخاب و 65 نمونه گیاه و خاک (از هر هکتار 4 نمونه) پس از طراحی یک الگوی شطرنجی سیستماتیک 49 در 49 متر در باغ ها، از محل تقاطع خطوط شطرنجی جمع آوري شدند. در نمونه­ های گیاه، عناصر پرمصرف (اصلی) و کم ­مصرف (ریزمغذی) و در نمونه­ های خاک، متغیرهای فیزیکی شامل: درصد شن، سیلت و رس بافت خاک، و شیمیایی شامل: هدایت الکتریکی، pH، آهک، کربن آلی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، اندازه­ گیری شدند. افزون بر آن، درصد تشکیل میوه با شمارش شمار گل و میوه، در هر دو سال محاسبه شد. با استفاده از آماره­ های همبستگی و رگرسیون گام به گام، رابطه بین متغیرهای گیاه و خاک با عملکرد تعیین شدند. نقشه درون­یابی هر یک از متغیرهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار  ArcGISو روش وزن­ دهي عكس فاصله، تهیه شد. بنابرنتايج به­ دست آمده در این تحقیق و بر پایه مدل ­های برازش داده شده با استفاده از رگرسیون گام به گام، نیتروژن و پتاسیم برگ در مجموع 6/94 درصد و سیلت 9/93 درصد از تغییرپذیری­ ها در درصد تشکیل میوه را توجیه کردند. در مجموع، علل اصلي کاهش درصد تشکیل میوه،کمبود عناصر عذایی نیتروژن و پتاسیم در گیاه، بالا بودن سیلت، کم بودن فسفر قابل جذب، بالا بودن نسبت جذب سدیم، بالا بودن درصد مواد حنثی شونده و هدایت الکتریکی (شوری) خاک بود.نقشه­ های درونیابی نشان داد که الگوی پراکنش مکانی درصد تشکیل میوه در سطح باغ­ ها، با متغیرهای محدود کننده عملکرد، به صورت معکوس همخوانی داشت.
تخصص ها : کشاورزی دقیق، سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی، تشکیل میوه، عناصر غذایی، خاک.


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .