English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره1
 
1
ارائه مدلي کلان براي پالايش سبز خاك‏هاي آلوده به نيکل بر مبناي توابع کاهش خطي و غيرخطي
( 1985 بازدید ) ( 29 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پالايش خاک‏هاي آلوده به فلزات سنگين با روشهاي فيزيكي و شيميايي مرسوم، مستلزم داشتن دانش فني پيچيده و صرف هزينه‌هاي زياد است. پالايش سبز از روش‏هاي نويني است كه در آن، از گياهان براي زدودن آلودگي‌ها از خاك، آب، رسوبات و نيوار استفاده مي‌شود. اين روش در مقايسه با ديگر روشها، كم هزينه، ساده و دوستدار زيست‏بوم بوده و انجام آن نسبتاً آسان است. مدل‏سازي پالايش سبز براي شناخت فرآيندهاي حاکم بر آن و مديريت خاک‏هاي آلوده اهميت فراوان دارد. هدف از اين پژوهش، مدل‏سازي پالايش سبز خاک‏هاي آلوده به نيکل بود. بدين منظور، با استفاده از توابع كاهش عملكرد نسبي و غلظت نسبي نيكل در گياه به عنوان تابعي از غلظت اين آلاينده در خاك، مدلي براي کمي‏ کردن مقدار پالايش سبز اين آلاينده‌ از خاک اشتقاق يافت. سپس به منظور آزمون مدل پيشنهادي، خاك با سطوح مختلفي از نيكل آلوده شد. پس از پر كردن گلدانها با خاك آلوده و ايجاد تعادل شيميايي بين آلاينده و خاک، بذر شاهي (Lepidum sativum) در آنها كشت شد. گياهان در سه بازه زماني برداشت شدند. نيکل نمونه‏ هاي خاک و گياه به ترتيب با روش اکسيداسيون تر و اکسيداسيون با اسيد نيتريک 4 مولار عصاره‏ گيري و با دستگاه‏هاي جذب اتمي‏ و پرتو­سنجي نشري پلاسمايي جفت شده القايي اندازه ‏گيري شد. سپس، کارآيي مدل پيشنهادي با استفاده از داده‏ هاي آزمايشگاهي آزمون شد. نتايج نشان داد عملکرد نسبي به عنوان تابعي از غلظت نيکل کل در خاک، از مدل غير خطي پيروي مي‏ کند. با افزايش غلظت نيکل كل در خاک، مقدار جذب اين آلاينده توسط شاهي به طور نمايي افزايش يافت. از اين رو، مدل نمايي كه براي كمي‏ كردن مقدار جذب آلاينده نيكل توسط شاهي پيشنهاد شده بود سازگاري بالايي (93/0R2) بر داده‏ هاي اندازه‏ گيري شده داشت. همچنين نتايج بدست آمده، کارآيي بالايي مدل کلان پيشنهادي حاصل از ترکيب تابع غيرخطي عملکرد نسبي و مدل نمايي مقدار جذب نيکل به وسيله شاهي را در برآورد مقدار پالايش سبز نيکل از خاک (93/0R2) نشان داد.
تخصص ها :
آلودگي خاک، مدل‏سازي، زيست‏ بوم

2
مطالعه دامنه ميزباني سوسك سبزلاك پشتيعامل كنترل بيولوژيك گياه Cassida rubiginosa (Col.Chrysomelidac) خارلته (Cirsium arvense
( 1856 بازدید ) ( 29 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
علف هرز خارلته(Crisium arvense L Scop) به عنوان يکي از مهمترين علفهاي هرز  ايران و دنيا و سومين علف هرز مهم در اروپا مطرح است. کنترل بيولوژيکي علف‏هاي هرز روشي ايمن، سازگار با محيط زيست و قابل اجرا در مديريت علفهاي هرز در اکوسيستم‏هاي کشاورزي مي‏ باشد. در راهکار کنترل بيولوژيک پس از يافتن عامل بيوکنترل مناسب، اولين اقدام ضروري بررسي دامنه ميزباني عامل مورد نظر مي‏باشد. تغذيه و رجحان تخم گذاري سوسك لاك پشتي (Cassida rubiginosa) که در مرحله لاروي و حشره بالغ از برگهاي گياه خارلته تغذيه فعالي دارد، در 20 گياه زراعي به دو روش آزمون غير انتخابي و آزمون انتخابي چند گزينه ‏اي و در 22 گياه هرز به روش بازديدهاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد تخم ريزي و تغذيه حشره عامل بيولوژيک از علفهاي هرز تلخه، خارزردو، كنگر وحشي و خارلته به ميزان قابل توجه‏ اي صورت گرفت. از بين تمام گياهان زراعي مورد مطالعه، گياه گلرنگ براي تخم‏ ريزي و تغذيه توسط سوسك لاك‏پشتي  مورد استفاده قرار گرفت. گياه آفتابگردان نيز فقط در آزمون غير انتخابي و در حد کمتر از 5% حجم ساقه اوليه مورد تغذيه قرار گرفت ولي روي آن تخم ريزي مشاهده نگرديد. سوسک لاک ‏پشتی می تواند بعنوان يک عامل بيولوژيک کلاسيک موثر و مناسب برای کنترل علف هرز خارلته در چمن‏زارها، چراگاه‏ها، مزارع و مراتع پيشنهاد و مورد بررسی‏های بيشتر قرار گيرد.
تخصص ها :
علف هرز، دشمن طبيعي، کنترل بيولوژيک، گياهخواري

3
بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علفکش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در خاک مزارع گندم
( 2112 بازدید ) ( 37 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سولفوسولفورون یکی از مهم‏ترين علفکش‏هاي سولفونیل اوره مهار گونه‏ هاي باریک برگ و پهن برگ در گندم است. جهت مطالعه رفتار پایداری این علف‏کش در مزرعه، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار با دو تيمار پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی همراه با دو میزان مصرف علف کش توصیه شده (6/26 گرم ماده تجارتی 75% در هکتار) و30 درصد بیشتر (73/33 گرم در هکتار) به اجرا در آمد. پس از نمونه گیری در فواصل زمانی معین، باقی مانده علف‏کش در نمونه ‏ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج نشان دادند که سرعت کاستی علف‏کش در دو خاک دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی صرفنظر از مقدار مصرف علف کش معنی دار نبود. همچنین سرعت کاستی در مقدار مصرف توصیه شده علف‏کش در مقایسه با میزان مصرف بیشتر، هم در خاک بدون پوشش و هم در خاک با پوشش گیاهی تفاوت آماری نداشت اما در مقدار مصرف بیشتر، کاهش سریعتر علف‏کش در طول زمان نسبت به مصرف توصیه شده مشاهده شد. نیمه عمر سولفوسولفورون در تیمار بدون پوشش گیاهی، از 8/32 روز در مصرف توصیه شده به 5/23 روز در مصرف بیشتر کاهش یافت. این مقادیر در تیمار دارای پوشش گیاهی به ترتیب 8/33 و 25 روز بود. همچنین زمان 90 درصد کاستی در تیمار بدون پوشش 2/109 و 1/78 روز و برای کرت‏های با پوشش گیاهی 2/112 و 2/83 روز به ترتیب برای مقادیر مصرف توصیه شده و بیشتر بود.
تخصص ها :
سولفوسولفورون، باقي مانده، گندم، معادله کینتیک مرتبه اول، نیمه عمر، پوشش گیاهی

4
ارزیابی تنوع گونه‏ ای و ساختار جامعه علف‏های هرز مزارع چغندرقند(Beta vulgaris L) استان‏هاي خراسان رضوی و شمالی
( 2363 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور ارزیابی ترکیب و تنوع گونه‏ا ی، کارکردی و ساختار جوامع علف‏های ‏هرز مزارع چغندرقند شهرستان‏های مختلف استان‏هاي خراسان رضوی و شمالی، تعداد 178 مزرعه از 12 شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، اطلاعات با استفاده از داده‏ های حاصل از پرسش‏نامه، نمونه ‏برداری از جامعه علف‏های هرز و نیز از طریق مصاحبه موردی با زارعین جمع آوری و ثبت شد. نتایج نشان داد که جامعه علف‏های هرز موجود در شهرستان‏های مورد بررسی از 56 گونه مختلف متعلق به 16 خانواده گیاهی بود که در بین آنها تعداد گونه‏ های دولپه (44 گونه) بیشتر از تک لپه ‏ها (12 گونه) بود. همچنین در جامعه موجود، تعداد 47 گونه علف‏ هرز سه کربنه و 9 گونه چهارکربنه و نیز 36 گونه یکساله و 18 گونه چندساله ملاحظه شد. خانواده گندمیان و کاسنی به ترتيب متنوع ترین خانواده علف‏های هرز تک لپه و دولپه بودند. بررسی تنوع گونه‏ ای شهرستان‏های مختلف نشان داد که چناران و خواف به ترتیب بیشترین (27 گونه) و کمترین (5 گونه) غنای گونه ‏ای را دارا بودند. بررسی نتایج مربوط به جدول تشابه سورنسون و اشتین‏هاوس (چکانوسکی) نشان داد که چناران و قوچان بیشترین میزان تشابه (معادل 9/0درصد) را از نظر تنوع گونه ‏ای دارا بودند و شهرستان‏های قوچان و خواف کمترین تشابه (معادل 2/0درصد) را نشان دادند.
تخصص ها :
غناي گونه ای، شاخص يكنواختي، ضريب تشابه، تجزیه به مولفه ‏های اصلی

5
مطالعه شاخص‏های پایداری مشارکت کشاورزان عضو تشکل‏های تولیدی -  صنفی در زیست بوم ‏های روستایی
( 2144 بازدید ) ( 20 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه سازماندهي مشاركت کشاورزان در قالب سازمان‏هاي روستايي و كشاورزي نقش تعيين كننده و سرنوشت ‏سازی در فرآيند توسعه پايدار ايفا می‏نمايد. بر این اساس نهادينه شدن مشاركت كشاورزان در یک چارچوب منظم پس از طی مراحل مختلف انگیزش فردی، اجتماعی شدن، انگیزش اجتماعی و مشارکت پایدار جامعه از طریق نهاد‏ها، ضامن پایداری در جنبه‏ هاي مختلف زندگيشان تلقي مي‏شود و از جايگاهي ويژه برخوردار بوده و بايستي به عنوان يك استراتژي كارآمد در سياست‏هاي ترويج كشاورزي و توسعه روستايي مورد توجه قرار گيرد.هدف از اين مطالعه بررسي شاخص‏های مشارکت پایدار 138 نفر از كشاورزان صاحب نسق و عضو تشکل‏های تولیدی- صنفی موجود در روستاهاي حوزه آبريز رودخانه حاجي عرب در دهستان سگزآباد شهرستان بوئین زهرا است. اين تحقيق از نوع پیمایش، توصيفي (غیر آزمایشی) و همبستگی بوده، در بررسي و مقايسه ميانگين رتبه‏اي گروه ‏هاي مورد مطالعه، از آماره‏ هاي من وايت ني يو(M.W.U) وكروسكال واليس استفاده شده است. با توجه به نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرها، بين متغيرهاي سن، ميزان تحصيلات، ميزان اراضي تحت مالكيت، مقدار درآمد ساليانه و ميزان مشاركت فكري با ميزان مشاركت نهادينه كشاورزان مورد مطالعه رابطه معني‏ داري وجود ندارد. از سوی دیگر از آنجائیكه بين ديدگاه دو گروه مورد مطالعه در مورد ميانگين ميزان نهادينه شدن مشاركت برحسب عضويت يا عدم عضويت تشکل‏های تولیدی تفاوت وجود دارد، پيشنهاد مي‏شود كه اعضاي تعاوني توليد، طرح مرتعداري و تعاوني‏هاي دامداري ومرغداري شناسايي شده از مشاركت آنان در ارتباط با برنامه ‏های ترويجی استفاده مي‏شود.
تخصص ها :
پایداری- ترویج- زیست بوم

6
بررسی تأثیر نیتروژن آزاد‌شده از بقایای گیاهان مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
( 1915 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
‌بقایای گیاهی از جمله منابع آلی تأمین کننده‌ی نیتروژن خاک هستند. به‌منظور بررسی اثر بقایای گیاهی بر تأمین نیتروژن خاک آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و شش تیمار شامل چهار تیمار بقایا (پنبه، ذرت، گندم و یونجه)، کود اوره به ‌میزان 90 کیلوگرم در هکتار و شاهد انجام گرفت. بقایای گیاهی پس از تعیین نسبت C/Nبه ‌اندازه‌ی کوچکتر از 5 میلی‌متر خرد شده و با خاک مخلوط شدند. در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم میزان نیترات و آمونیوم خاک اندازه‌ گیری شد. نتایج نشان داد اختلاف مجموع نیترات و آمونیوم اندازه‌ گیری شده در تیمارها معنی‌دار نبود. بیشترین و کمترین میزان (3/75 و 77/62 کیلوگرم در هکتار) به ‌ترتیب در تیمار کود اوره و شاهد مشاهده شد. در بین بقایا نیز بیشترین میزان (66/74 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار بقایای یونجه بود. در این تحقیق اختلاف عملکرد و اجزای عملکرد معنی‌دار بود، به‌طوری‌ که بیشترین و کمترین عملکرد دانه (8695 و 6962 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمار بقایای یونجه و شاهد به‌دست آمد. نتایج نشان داد که تحلیل یک‌ سویه‌ تغییرات نیتروژن در خاک بدون توجه به روند دو سویه آزادسازی در خاک و جذب در گیاه ممکن نیست. در این تحقیق عدم اختلاف معنی‌دار نیترات و آمونیوم آزاد‌شده از تیمار بقایا، کود اوره و شاهد نشان می‌دهد که رقم N-80-19یک رقم با تقاضای زیاد و دارای قابلیت جذب بالا است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از بقایا حداقل به‌دلیل کاهش مصرف کود حتی در شرایطی که به افزایش عملکرد منجر نشوند، قابل توجه است.
تخصص ها :
کیفیت بقایا، نیترات+آمونیوم،، نسبت C/N، گندم

7
گزارشي از شرايط رويشي کاتوس(Cynanchum acutum) در باغات پسته حاشيه کوير مرکزی ايران
( 1764 بازدید ) ( 11 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در اين پژوهش، زيستايي بذر و چگونگي رويش کاتوس(Cynanchum acutum) كه يك علف‌هرز غير بومی ايران است و در باغات پسته منطقه آران و بيدگل واقع در شمال استان اصفهان به حالت تهاجمی در آمده، بررسي شد. آزمون زيستايي بذر‌هاي سال پيشين اين گياه با استفاده از محلول تترازليوم انجام شد. همچنين، با پايش مراحل مختلف رويشي اين علف‌هرز، از جوانه زني تا رسيدن بذرها در سطح باغ‌های پسته، دوره رويشي كاتوس در منطقه ثبت گرديد. افزون بر آن، عمق جوانه‌زني بذر و جوانه‌هاي اندام زير زميني و رويش آنها از خاك بررسي شد. بر اساس نتايج بدست آمده، 96-80 درصد بذر‌هاي سال قبل كاتوس زنده بودند. در طبيعت، رويش گياهچه‌هاي روييده از جوانه‌هاي روي اندام زير زميني از اواسط اسفند ماه شروع شد، در دهه آخر اسفند ماه بيشترين رويش آنها ثبت گرديد و در اواسط خرداد نيز خاتمه يافت. ولی رويش گياهچه‌هاي بذری از اواخر فروردين ماه شروع شد و تا اوايل خرداد ادامه پيدا کرد،که اوج آن اواسط ارديبهشت ماه ارزيابي شد. بيشترين گياهچه‌هاي روييده از اندام زير زميني از عمق 19-10 سانتي‌متري عمق خاك روييدند. در حالي‌كه بيشترين گياهچه‌هاي بذري از عمق 9-1 سانتي‌متري روييده و از سطح خاك خارج شدند. در پايان سال اول گياهچه ‏های بذری به درخت اتصال نيافته و وارد مرحله زايشی  نيز نشدند.
تخصص ها :
آزمون زيستايي، تترازليوم، عمق رويشي بذر و ريزوم


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .