English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره1 (بهار/1391)
 
1
SUCROSBEET: مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمّو و عملکرد چغندرقند در شرایط پتانسیل و محدودیت نیتروژن
( 2072 بازدید ) ( 178 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه مدل های شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی، به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل واکنش عملکرد گیاهان به تغییرات آب و هوایی و عوامل مدیریتی در شرایط پتانسیل و نیز محدودیت نیتروژن به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت کشت چغندرقند در استان خراسان، و نیز تاثیر نیتروژن بر عملکرد کمّی این گیاه، ارزیابی مدل تغییر یافته سوکرزبیت، که می تواند تاثیر این عوامل بر رشد این گیاه را در شرایط محدودیت نیتروژن شبیه سازی کند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوربعد از افزودن زیرمدل بیلان نیتروژن به مدل اولیه سوکرز، قابلیت این مدل در شبیه سازی رشد و عملکرد چغندرقند در شرایط محدودیت نیتروژن، با استفاده از داده های حاصل از دو آزمایش ارزیابی شد. به طور کلی مدل سوکرزبیت واکنش خوبی به تیمارهای مختلف نیتروژن نشان داد. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که در مراحل اولیه رشد، مدل در تمامی تیمارها برآورد خوبی از مقادیر شبیه سازی شده ماده خشک، شاخص سطح برگ و غلظت نیتروژن در اندام های هوایی داشت اما اواسط رشد میزان اریبی در برآورد بیشتر بود. افزون بر این، مقدار جذر میانگین مربعات خطا برای عملکرد اندام ذخیره ای حدود 9 مگاگرم در هکتار بود که رقم نسبتا قابل قبولی برای یک مدل ساده مثل سوکرزبیت می باشد. نتایج تعیین اعتبار مدل سوکرزبیت نشان داد که در دز پایین کاربرد نیتروژن، برآورد مدل کمتر و در دز بالا، بیشتر از مقدار مشاهده شده آن ها است. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مدل تغییر یافته سوکرزبیت قابلیت نسبتا خوبی در تخمین عملکرد چغندرقند در شرایط پتانسیل و نیز محدودیت نیتروژن داشته و می توان از آن در مطالعات تخمین خلاء عملکرد و نیز پهنه بندی اکولوژیکی در سطح ملی استفاده کرد.
تخصص ها :
چغندرقند، نیتروژن، مدل‏سازي،SUCROSBEET

2
تخمین دماهای کاردینال کلزا و چهار علف هرز رایج آن با استفاده از مدل های رگرسیونی
( 2313 بازدید ) ( 279 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تحقيق حاضربه منظورارزيابي برخي مدلهاي رگرسيوني غيرخطي براي توصيف سرعت جوانه زني كلزا (Brassica napus L) و علفهاي هرز رايج پهن برگ خردل (Sinapis arvensisL)، شلمی (Raphanus raphanistrumL)، خاکشیر Descurania sophiaL) و باريك برگ فالاریس (Phalaris minor L) نسبت به دما اجرا گردید. آزمایش بصورت بلوکهای کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در سال 1390 انجام شد. در اين آزمايش بذور تحت تاثير ده تيمار دمايي (0، 5، 10،15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند و سرعت جوانه زني بذور محاسبه گرديد.نتايج تجزیه واریانس نشان داد، سرعت جوانه زني بذور در سطح یک درصد تحت تاثير دما قرار گرفت. براي بررسی و پیش بینی سرعت جوانه زني نسبت به دما ازمدلهاي دندان مانند،دوتكه اي و بتا استفاده گرديد. براي انتخاب مدل برترازمعيارهاي ریشه دوم میانگین های خطا (RMSE) ،شاخص آکائیک تصحیح شده (AICc) و ضريب تبيين (R2) بين ساعت تاجوانه زني مشاهده شده وپيش بيني شده، استفاده شد. براين اساس،دركلزاو علفهاي هرز پهن برگ و باریک برگ مورد بررسی، مدل دو تكه اي نسبت به مدلهاي ديگرسرعت جوانه زني نسبت به دما را بهترتوصيف كردند،با توجه به اين نتايج ميتوان براي كمي سازي واكنش سرعت جوانه زني اين گياهان ازمدل پيشنهادي استفاده كرد. با توجه به مدل هاي مورد نظر دماي پايه، دماي مطلوب و دماي سقف براي كلزا به ترتيب 8/1  ،25 ، 9/40 ، در خردل به ترتيب 01/2، 15، 6/30 ، شلمي 9/1، 15 ، 1/30، خاكشير 2/1 ، 9/26 ، 35 و فالاريس به ترتيب 9/ 1، 5/15 و 3/30 تخمين زده شد.
تخصص ها :
کلزا، علف هرز، سرعت جوانه زنی، مدل های رگرسیونی غیر خطی، دماهای کاردینال.

3
تاثیر میزان کود نیتروژن بر رشد و عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا قرمز در شرایط رقابت با تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)
( 1889 بازدید ) ( 129 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مصرف کود نیتروژنی که به‌ منظور افزایش عملکرد لوبیا قرمزPhaseolus vulgaris استفاده می‌شود، می‌تواند بر رقابت علف‌های هرز با لوبیا تاثیر گذار باشد. به‌ منظور بررسی تاثیر مقدار کود نیتروژنی و تیپ رشدی لوبیا قرمز بر توان رقابتی آن، آزمایشی به صورت فاکتوريل سه عاملي درقالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي باسه تکرار در سال‌های 1388 و 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. عامل اول متشکل از دو ژنوتیپ لوبیا یعنی رقم گلی و لاین D81083 بود. عامل دوم چهارسطح کود نيتروژن درمقادير 0، 25، 50 و100 درصد مقداربهينه نيتروژن موردنيازگياه برای حصول بيشينه عملکرد درشرايط عدم تنش بود. عامل سوم نيز تراکم علف‌ هرز تاج خروس در 3 سطح 0، 2 و 14 بوته تاج‌خروس در متر طولي رديف در نظر گرفته شد. مصرف کود نیتروژن باعث افزایش معنی‌دار شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل برگ در شرایط عاری از علف‌هرز و تراکم کم تاج خروس شد. در تراکم زیاد تاج‌خروس، تنها در تیمار تامین 100 درصد نیاز کودی نسبت به تیمار عدم کوددهی افزایش معنی‌دار غلظت کلروفیل برگ در رقم گلی مشاهده شد، در صورتی که در شرایط مشابه غلظت کلروفیل برگ در لاین D81083در تیمارهای 100 و50 درصد تامین نیاز کودی افزایش نشان داد. در شرایط تراکم زیاد تاج‌خروس، مصرف کود نیتروژن بر میزان شاخص سطح برگ لاین D81083 بی‌تاثیر ولی باعث کاهش شاخص سطح برگ رقم گلی شد. افزایش تراکم علف‌هرز تاج‌خروس نیز باعث کاهش معنی‌دار شاخص سطح برگ هر دو ژنوتیپ لوبیا قرمز گردید. در شرایط عدم حضور تاج‌خروس و یا تراکم کم تاج‌خروس، مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تعداد دانه تشکیل شده در واحد سطح و میزان عملکرد دانه هر دو ژنوتیپ لوبیا قرمز شد. بیشترین میزان افت عملکرد حاصل از رقابت تاج‌خروس تحت شرایط مصرف حداکثر کود نیتروژنی و فشار رقابتی زیاد تاج‌خروس حاصل گردید.
تخصص ها :
رقابت، تیپ رشدی، علف‌هرز و افت عملکرد

4
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف‌كش‌هاي بازدارنده ACCase با استفاده از صفات کمی و کیفی
( 1831 بازدید ) ( 20 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این تحقیق به منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت های یولاف وحشی تجزيه به عامل‌ها و تجزيه خوشه‌اي در 59 جمعيت Avena fatua وAvena steriliss  ludoviciana sp حساس و مقاوم به علف‌كش‌هاي بازدارنده ACCaseكه از نقاط مختلف كشور جمع‌آوري شده بودند، با استفاده از 20 صفت كمي و 12 صفت كيفي صورت گرفت. در آناليز تجزيه به عامل‌ها، 7 مؤلفه اول 97/72 درصد از تنوع بين جمعيت‌ها را نشان دادند که به ترتیب توجیه کننده صفات زیر بودند: مولفه اول (با 97/21 درصد از تغییرات کل ) صفات طول محور خوشه، طول خوشه- سنبل، طول زبانک و عرض برگ، مولفه دوم (با 26/16 درصد از تغییرات کل) صفات طول سنبلچه بدون سیخک، طول پوشه فوقانی و طول پوشه تحتانی، مولفه سوم (با 27/10 درصد از تغییرات کل) صفات عرض پوشه فوقانی، عرض پوشه تحتانی، طول دندانه انتهای پوشینه در اولین گلچه و طول کالوس، مولفه چهارم ( با 28/7 درصد ازتغییرات کل) صفات تعداد رگه های پوشه فوقانی، طول سیخک اولین گلچه و تعداد رگه های پوشینه اولین گلچه، مولفه پنجم (با 27/6 درصد ازتغییرات کل ) صفات تعداد رگه های پوشه تحتانی، طول پوشینه اولین گلچه، طول پوشینک اولین گلچه، مولفه ششم ( با 62/5 درصد از تغییرات کل) صفت طول محور گلچه و .مولفه هفتم (با 28/5 درصد از تغییرات کل) صفت تعداد گلچه ها. دندروگرام‌هاي تجزيه خوشه‌اي، تنوع مورفولوژيكي بالاي جمعيت‌ها و عدم ارتباط بين تنوع ژنتيكي و منشاء جغرافيايي آنها را نشان دادند. همچنين دندروگرام تجزيه خوشه‌اي بر اساس صفات كيفي، برخلاف صفات كمي توانست دو اكسون مورد مطالعه را از هم تفكيك كند و صفات كيفي و كمي قادر به تفكيك جمعيت‌هاي مقاوم، احتمالاً مقاوم و حساس از همديگر نبودند. نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مديريت ژرم‌‌ پلاسم گونه‌ها و جنس ‌Avena در ايران مفيد باشد.
تخصص ها :
یولاف وحشی، تنوع ژنتيكي، چند متغيره.

5
تاثير توأم كود دامي و مواد بيولوژيك بر خصوصيات كمي گندم نان (Triticun aestivum L)
( 2016 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور بررسی واکنش گندم رقم پیشگام به کود دامی و مواد بیولوژیک، يك آزمایش فاکتوریل بر پايه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول کود دامی در سه سطح صفر، 5/7 و 15 تن در هکتار و فاكتور دوم مواد بیولوژیک در سطوح صفر، 3 و 5 نوبت مصرف بود. صفات مورد بررسي ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع ، تعداد و وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. نتايج تجزيه داده ها نشان داد کود دامی بر کلیه صفات به جز ارتفاع بوته و طول سنبله از نظر آماري تاثیر معنی دار داشت. با افزایش مصرف کود دامی از 5/7 به 15 تن در هكتار، صفات مربوط به اجزاء عملكرد افزایش نشان دادند. ا ثر مواد بیولوژیک بر ارتفاع بوته، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه معنی دار (0.01P≤) بود. بیشترین عملکرد دانه از تيمار 15 تن در هكتار كود دامي و 3 نوبت مصرف مواد بیولوژیک حاصل شد كه نسبت به شاهد 6/26 درصد افزايش داشت. بيشترين عملکرد بیولوژیک در تيمار 5/7 تن کود دامی و 3 نوبت مصرف مواد بیولوژیک مشاهده شد كه معادل 6/24درصد افزايش بود. بالاترين شاخص برداشت نيز از تيمار 5/7 تن كود دامي و 5 نوبت مواد بيولوژيك به دست آمد كه 5 درصد افزايش نشان داد. به نظر می رسد تاثیر مواد بیولوژیک در افزایش محصول در خاک هاي حاصلخيز، کمتر مشهود بوده و با کاهش حاصلخیزی نقش مواد بیولوژیک در افزایش عملکرد پررنگ تر می شود.
تخصص ها :
اجزاء عملکرد، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک.

6
ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamum indicum L)
( 2038 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به‌منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک برویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (Sesamum indicum L) آزمایشی به‌ صورت کرت‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعی 89-88 انجام گرفت. کرت های اصلی شامل دو توده محلی کلات و اسفراین و یک رقم اولتان بود. 3 نوع کود بیولوژیک مختلف (شامل: کودهای بیولوژیک نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp و Azospirillum sp)، باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات (دارای باکتری‌های Bacillus sp و Pseudomonas sp) و ترکیب دو کود) و یک تیمار شاهد در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کودهای بیولوژیک روی ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کنجد اثر معنی‌دار ندارد اما بین واریته‌های مختلف تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید. به‌طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کودهای بیولوژیک به تنهایی پاسخ گوی نیازهای کودی گیاه کنجد نمی‌باشند و گیاه کنجد واکنش پذیری مناسبی نسبت به این کودها نشان نداد.
تخصص ها :
اجزای عملکرد، ارقام کنجد، عملکرد، کودهای بیولوژیک.

7
بررسي شاخص‌‌هاي جمعيتي و تعیین پراکنش علف‌های هرز باغات انار و پسته شهرستان‌های میبد و اردکان استان یزد
( 1829 بازدید ) ( 91 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور شناسایی تعیین شاخص های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز باغات انار و پسته شهرستان های اردکان و میبد در استان یزد از 120 باغ (30 باغ پسته و 30 باغ انار در میبد و30 باغ پسته و 30 باغ انار در اردکان) در سال 1389 نمونه برداری صورت گرفت. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع مکان مورد اندازه‌گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش علف های هرز مشکل ساز و در حال گسترش باغات این دو شهرستان در محیط  GIS تولید گردید. در فلور علف هرزی این دو محصول در مجموع 55 گونه متعلق به22 خانواده گیاهی شناسایی شد که در باغات انار اردکان ومیبد به ترتیب 29 و 40 گونه و پسته شهرستان های میبد و اردکان به ترتیب با 36 و 34 گونه گیاهی به عنوان علف هرز شناسایی گردیدند. مهم ترین خانواده علف هرزی باغات انار و پسته را خانواده‌های گرامینه (Poaceae) کاسنی (Asteraceae) و بقولات (Fabaceae) تشکیل دادند. برای مقایسه تنوع گونه‌ای و یکنواختی باغات از شاخص شانون-وینر استفاده شد و نتایج نشان از عدم وجود تنوع بین باغات و یکنواختی بالای علف های هرز دو شهرستان بود که این می تواند ناشی از عوامل یکسان آب و هوایی اقلیم منطقه نوع خاک و روش های مدیریتی باغداران باشد. در بین گونه های علف هرزی پهن برگ پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L) سلمک (Chenopodium album) تلخه (Acroptilon repensL) خارشتر (Alhagi persarum Bioss. and Buhse) و در بین گونه های باریک برگ چسبک (Setaria viridis (L.) P.Beauv) چچم (Lolium rigidum Gaud. خونی واش (Phalaris minorRetz و مرغ Cynodon dactylon(L.) pers) بیشترین اهمیت و غالبیت را از نظر شاخص غالبیت (AI) داشتند.
تخصص ها :
تنوع، شاخص شانون- وینر، شاخص غالبیت، فراوانی، یکنواختی

8
بررسي وضعيت پايداري باغات انگور شهرستان تاکستان با استفاده از چارچوب ارزيابي مديريت پايدار سرزمين (FESLM).
( 1608 بازدید ) ( 43 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت پايداري باغات انگور شهرستان تاکستان و شناخت عوامل تأثيرگذار بر روي آن با استفاده از چارچوب ارزيابي مديريت پايدار سرزمين (FESLM) است. اطلاعات پژوهش بوسيله پرسش­نامه با روش مصاحبه چهره به چهره با تاکداران جمع­ آوري گرديد. جامعه آماري تحقيق، تاکداران شهرستان تاکستان بودند که از ميان آن­ها 220 تاکدار با استفاده از روش نمونه­ گيري تصادفي طبقه­ بندي شده با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. يافته­ هاي تحقيق نشان مي­دهد که در بعد بهره­ وري به علت کارايي پايين آبياري، تراکم نامناسب بوته­ هاي مو و مصرف زياد نهاده­ هاي خارجي، وضعيت ناپايدار، در بعد امنيت به علت پوشش بالاي بيمه، وضعيت نسبتاً پايدار، در بعد پايايي اقتصادي به دليل تنوع در فروش محصول، وجود تقاضا در بازار، تنوع منابع درآمدي و همچنين روند افزايشي قيمت انگور و محصولات جانبي آن، وضعيت نسبتاً پايدار، در بعد حفاظت به سبب دانش فني پايين تاکداران، مصرف زياد کود و سموم شيميايي و هدر رفت زياد آب، وضعيت ناپايدار و در بعد مقبوليت اجتماعي نيز به علت دسترسي به امکانات و خدمات مناسب و علاقه خود تاکداران به فعاليت تاکداري، وضعيت نسبتاً پايدار است. در پايان به منظور بهبود وضعيت بهره­ وري و حفاظت از اکوسيستم­هاي توليد انگور، بکارگيري سيستم­هاي آبياري قطره ­اي، داربستي کردن باغات و آموزش روش­هاي مديريت تلفيقي آفات، بيماري­ها و علف­هاي هرز در غالب رهيافت مدرسه در مزرعه (FFS) پيشنهاد شد.
تخصص ها :
کشاورزي پايدار، ارزيابي پايداري کشاورزي، مديريت پايدار سرزمين، بهره ­وري، انگور، تاکستان.

9
بررسي امکان کاهش مصرف علف کش با استفاده از کودهاي نيتروژنه در مديريت گل جاليز (Orobanche aegyptiaca L) در مزارع گوجه فرنگي
( 1715 بازدید ) ( 48 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور بررسي امکان کنترل گل جاليز (Orobanche aegyptiaca L) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum L) با استفاده از برخي علف‌کش ها و مقادير مختلف کود نيتروژنه آزمايشي در قالب طرح کرتهاي خرد شده و طرح پايه بلوکهاي کاملا تصادفي شامل سه کرت اصلي (کود سولفات آمونيوم معادل 500 کيلوگرم در هکتار، کود اوره معادل 200 کيلوگرم در هکتار، بدون کود) و هفت کرت فرعي (علف‌کش هاي ريم سولفورون 5/7 و 15 گرم ماده موثره در هکتار، سولفوسولفورون 7/18 و 5/37 گرم ماده موثره در هکتار، مت سولفورون متيل + سولفوسولفورون 32 گرم ماده موثره در هکتار، گليفوسيت 5/20 ميلي ليتر ماده موثره در هکتار، بدون علف‌کش) در چهار تکرار در سال 1386 در شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفت. هريک از کودها در سه مرحله قبل از کاشت، ابتداي ميوه دهي و ابتداي گلدهي مورد استفاده قرار گرفتند. هر يک از علف‌کش ها به صورت پس رويشي و در 30، 40 و 50 روز پس از انتقال نشاء مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که علف کش گليفوسيت 5/20 ميلي ليتر در هکتار موجب کنترل مطلوب گل جاليز گرديد و هيچ گونه خسارتي را بر روي گوجه فرنگي ايجاد نکرد. کاربرد علف کش هاي ريم سولفورون 5/7 و 15 گرم ماده موثره در هکتار، سولفوسولفورون 7/18 و 5/37 گرم ماده موثره در هکتار و مت سولفورون متيل + سولفوسولفورون 32 گرم ماده موثره در هکتار هيچ گونه تاثيري را در کنترل گل جاليز به جاي نگذاشت. کاربرد کودهاي اوره و سولفات آمونيوم به تنهايي و همراه با علف کش ها نيز تاثيري را در کاهش خسارت اين انگل نداشت.
تخصص ها :
گل جاليز، علف‌کش، کود نيتروژنه، اثر متقابل کود و علف‌کش.

10
برآورد شاخص سطح برگ با استفاده از روابط آلومتریک در کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L).
( 1897 بازدید ) ( 67 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به‎ منظور شناخت روابط آلومتريك شاخص سطح برگ با تعداد برگ، تعداد گره در ساقه اصلي، ارتفاع گياه (سانتيمتر)، وزن تر و خشك برگ (گرم در متر مربع) در كدو پوست كاغذي انجام شد. بدين منظور آزمايشي با استفاده از سه تاريخ كاشت (1 ارديبهشت، 1 خرداد، 1 تير) در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال زراعي 89- 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه تهران- پرديس ابوريحان پاكدشت اجرا شد. نمونه‌ برداري از مراحل ابتداي رشد تا پايان دوره رشد گياه انجام و در هر نمونه‌ گيري سطح برگ، تعداد برگ، تعداد گره در ساقه اصلي، ارتفاع گياه، وزن تر برگ و وزن خشگ برگ اندازه‌ گيري شد. از معادلات مختلفی برای توصیف رابطه شاخص سطح برگ با صفات ذکر شده استفاده شد و سرانجام معادله خطی  ln(y)= a+bln(x) به عنوان بهترین معادله تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین شاخص سطح برگ و تعداد برگ در بوته (90R2)، تعداد گره در ساقه اصلی (90R2)، ارتفاع بوته (90R2)، وزن تر برگ (98R2) و وزن خشک برگ (98R2) رابطه قوی و معنی‌داری وجود دارد. از این روابط می توان در مدل‌های شبیه‌سازی کدو پوست کاغذی و همچنین برای برآورد سریع و آسان سطح برگ در مواقعی که دستگاه‌های اندازه‌ گیری سطح برگ در دسترس نیستند، استفاده کرد.
تخصص ها :
کدو پوست کاغذی، روابط آلومتریک، سطح برگ، صفات رویشی.


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .