English
دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره2 (پاییز/1391)
 
1
عكس العمل معدني شدن نيتروژن، نيتروژن بيوماس ميکروبي و فعاليت اوره آز خاک‌هاي آلوده شده به كادميم به كمپوست
( 2025 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سطوح بالاي كادميم در محيط معمولاً جمعيت، تركيب و فعاليت ريزجانداران ساكن در خاك ازجمله پويايي نيتروژن و فعاليت آنزيمي را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد. به نظر مي رسد اضافه کردن مواد آلي به خاك از اثرات زيانبار و نامطلوب کادميم بر فعاليت‌هاي ميكروبي و ويژگي‌هاي بيوشيميايي خاک بكاهد. هدف تحقيق حاضر، بررسي اثرات كمپوست بر معدني شدن نيتروژن، نيتروژن بيوماس ميكروبي و فعاليت آنزيم اوره آز در خاك هاي آلوده شده به كادميم بود. اين آزمایش به صورت فاكتوريل (2×5) شامل كادميم در پنج سطح (0، 50، 100، 150 و 200 ميلي گرم در كيلوگرم خاك) به عنوان فاكتور اول و ماده آلي در دوسطح (0 و 5/2 تن در هكتار) به عنوان فاكتور دوم در قالب طرح بلوك‌هاي كاملاً تصادفي در سه تكرار در شرايط آزمايشگاهي اجرا گرديد. اندازه‌گيري كادميم كل و قابل جذب خاك در پايان انكوباسيون نشان داد كه جزء قابل جذب كادميم همبستگي منفي و قوي تري با شاخص‌هاي پويايي نيتروژن و فعاليت اوره آز در مقايسه با كادميم كل داشت. نتايج حاصل از اين آزمايش حاكي است كه كادميم بر تمامي شاخص‌هاي اندازه‌گيري  شده اثر منفي و معني دار داشت. افزودن كمپوست به خاك سبب شد تا از اثرات  منفي كادميم  بر اغلب شاخص هاي مورد بررسي احتمالاً از طريق كاهش زيست فراهمي آن براي ريزجانداران كاسته شود. به طور خلاصه، مصرف مواد آلي در خاك هاي آلوده به كادميم سبب تعديل اثرات منفي و بازدارندگي اين عنصر بر شاخص‌هاي پويايي نيتروژن خاك و در نتيجه افزايش نيتروژن قابل جذب براي گياه مي‌گردد.
تخصص ها :
عناصر سنگین، فعاليت ميكروبي خاك، پويائي نيتروژن، فعاليت آنزیمی، مواد اصلاحی خاك.

2
ارزیابی ویژگی­های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش­های مختلف کاشت
( 2497 بازدید ) ( 120 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بمنظور بررسی اثر نوع بستر و روش کاشت بنه بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. پنج بستر کاشت شامل خاک برگ، کمپوست قارچ، کمپوست زباله تر خانگی، کود دامی و کاه لوبیا (هر یک به میزان 5 تن در هکتار) در دو روش کاشت ردیفی و کپه‌ ای به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شدند. صفاتی از قبیل وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، قطر و تعداد بنه دختری، وزن و تعداد بنه در گروههای وزنی مختلف (4-2، 8-4 و 16-8 گرم)، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرات ساده بستر کاشت و روش کاشت بر کلیه صفات مورد مطالعه زعفران در طی دو سال آزمایش معنی­دار بود. بیشترین عملکرد کلاله در سال اول و دوم به ­ترتیب با 7/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار با کاربرد کود دامی بدست آمد و کمترین میزان آن در بستر خاکبرگ به میزان 5/0 و 6/0 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در طی سال اول و دوم مشاهده شد. روش کاشت کپه‌ای در مقایسه با روش کاشت ردیفی، باعث بهبود عملکرد کلاله به میزان 13 درصد (سال اول) و 10 درصد (سال دوم) شد. در طی هر دو سال، اثر متقابل بسترها و روش کاشت بر قطر و تعداد بنه دختری و وزن و تعداد بنه در گروههای وزنی مختلف معنی­ دار بود، بطوری­که کاشت کپه ‏ای بنه زعفران در بستر کود دامی منجر به حصول بیشترین مقادیر قطر و تعداد بنه‏ های دختری و تعداد و وزن بنه در گروههای وزنی مختلف شد.
تخصص ها :
بنه دختری، عملکرد گل، کمپوست، کود دامی

3
بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما
( 2098 بازدید ) ( 75 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
کوشیا Kochia scoparia L. Schard) گیاهی یک ساله، مقاوم به تنش خشکی و شوری است که امروزه در بخش تعلیف دام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظورارزيابي رفتارجوانه ­زني بذر کوشیا مطالعه­ اي با کاربرد واحدهای مختلف پرتو گاما و سطوح مختلف تنش شوری به صورت فاكتوريل و درقالب طرح کاملاً تصادفي با 4تكرار در ژرمیناتور انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 3سطح شوری شامل (30و20،10 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از NaClونیزتيماربدون اعمال تنش شوری(شاهد)و 6 واحد پرتو گاما شامل (50، 100، 200، 300 و 400 گری) و بذرهای پرتو ندیده به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتايج تجزیه واريانس آزمایش نشان داد كه سطوح مختلف تنش شوری و واحد پرتو گاما بر درصد جوانه ­زني نهایی، سرعت جوانه ­زني، میانگین زمان جوانه­ زني، شاخص جوانه­ زني و وزن خشک گیاهچه تأثیرمعنی دار (01/0P) داشت. در شرایط عدم تنش شوری، بذور شاهد (پرتو ندیده) بالاترین صفات جوانه زنی مذکور را به خود اختصاص داده بودند. همچنین با افزایش سطح تنش شوری به میزان 10 و 20 دسی زیمنس بر متر، استفاده از واحد پرتو گاما 50 گری و در سطح شوری 30 دسی زیمنس بر متر کاربرد واحد پرتو گاما 200 گری سبب افزایش صفات جوانه­ زني شد. بنابراین در مجموع کاربرد پرتو گاما در شرایط شوری می­تواند در افزایش قابلیت جوانه زنی بذور کوشیا موثر باشد.
تخصص ها :
پرتو گاما، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی.

4
ارزیابی سودمندی عملکرد و بهره‌ وری اقتصادی کشت مخلوط سویا با ریحان  (Ocimum basilicum L) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L)
( 2832 بازدید ) ( 198 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
استفاده از رابطه‌ های ریاضی در بررسی سودمندی کشت مخلوط علاوه بر ارزیابی دقیق اقتصادی و رقابتی امکان مقایسه سیستم‌های مختلف کشت مخلوط را نیز فراهم می آورد. به منظور تحلیل بهره‌ وری اقتصادی و رشدی سیستم‌های کشت مخلوط سویا (رقم ویلیامز) با ریحان (Ocimum basilicum L)  و گاوزبان اروپایی (Borago officianalis L)  که تحت آزمایشی به­ صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و 9 تیمار در سال 1390 در مزرعه‌ای واقع در 10 کیلومتری غرب شهرستان شیروان (خراسان شمالی) اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی و ترکیب‌های جایگزینی سویا با دو گیاه مذکور در نسبت‌های 25:75، 50:50 و 75:25 بودند. از شاخص‌های رقابتی نسبت برابری زمین (LER)، ضریب ازدحام نسبی K، غالبیت (A)، نسبت رقابت (CR)، شاخص بهره‌ وری سیستم (SPI)، کاهش عملکرد واقعی (AYL)، نسبت معادل سطح-زمان (ATER)و شاخص رقابت (CI)و از شاخص‌های اقتصادی سودمندی مالی (MAI) و سودمندی کشت مخلوط (IA)استفاده گردید. نتایج نشان دهنده برتری کشت مخلوط نسبت به تک‌کشتی بود. شاخص‌های غالبیت در تمام نسبت‌های کشت حاکی از غالبیت سویا در مقایسه با ریحان و گاوزبان اروپایی بود. بررسی نتایج نشان­ دهنده رابطه میان شاخص‌های رقابتی و اقتصادی بود، به طوری که تیمارهایی که در آنها نسبت برابری زمین و ضریب ازدحام نسبی بیشتر از یک مشاهده شد، از نظر اقتصادی نیز سودمند بودند. به طور کلی، در میان نسبت‌های کاشت به لحاظ سودمندی عملکرد و بهره­وری اقتصادی در نسبت‌های 75% سویا : 25% ریحان و 50% سویا : 50% گاوزبان اروپایی در مقایسه با سایر نسبت‌ها برتری وجود داشت. بررسی شاخص‌ها بیانگر برتری رشدی و اقتصادی سیستم کشت مخلوط سویا با ریحان نسبت به گاوزبان اروپایی بود.
تخصص ها :
شاخص سودمندی مالی، ضریب ازدحام نسبی، غالبیت، معادل سطح و زمان.

5
رابطه تنوع زیستی کشاورزی و عوامل اقتصادی –اجتماعی در شهرستان کاشان
( 2795 بازدید ) ( 93 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور بررسی وضعیت تنوع زیستی گیاهان کشاورزی و عوامل موثر بر آن، مطالعه‏ ای در سال 1390 در شهرستان کاشان انجام شد. در این پژوهش که با استفاده از پرسش‏نامه و با استفاده از رهیافت تجزیه رگرسیون گام به گام انجام شد، اطلاعات مربوط به شاخص‏ تنوع سیمپسون و همچنین عوامل اقتصادی–اجتماعی 6 روستا جمع‏ آوری و محاسبه گردید. روستاهای مورد مطالعه شامل نشلج، برزآباد، سِن­سِن، حسن­ آباد، شادیان و ویدوجا بودند که همه روستاها به غیر از روستای نشلج که در موقعیت کوهستانی قرار دارد، در دشت واقع شده اند.در این مطالعه خانوارها به عنوان واحدهای نمونه برداری در نظر گرفته شدند. یافته ها نشان دادند که تفاوت معنی داری از نظر تمامی صفات اقتصادی–اجتماعی به غیر از درصد درآمد از بخش غیرکشاورزی و تعداد قطعات زمین در میان روستاهای مورد مطالعه وجود داشت. بالا بودن شاخص تنوع سیمپسون در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که روستاهای مذکور از نظر وضعیت تنوع زیستی کشاورزی در حد مطلوبی  قرار دارند. نتایج حاصل از بررسی شاخص تنوع سیمپسون حاکی از آن بود که کمترین و بیشترین مقادیر این شاخص به ترتیب مربوط به روستاهای سِن‏سِن (69/0) و حسن‏آباد (88/0) بود.همچنین نتایج نشان داد که درصد درآمد از بخش­­های زراعت و دامداری، تجربه در بخش کشاورزی و درصد درآمد از بخش غیرکشاورزی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص تنوع سیمپسون بودند.  در مجموع نتایج آزمایش حاضر نشان  داد که تنوع زیستی کشاورزی در شهرستان کاشان از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است و ترکیبی از تجربه کشاورزان و درآمد بالاتر از بخش­های زراعت و دامداری از مهم­ترین عوامل موثر بر تنوع زیستی گیاهان کشاورزی می باشند و افزایش هر یک از این عوامل در نهایت منتج به پیشرفت وضعیت تنوع زیستی کشاورزی در شهرستان می گردد.
تخصص ها :
تجربه کشاورزی، درصد درآمد از بخش کشاورزی، سطح سواد، شاخص تنوع سیمپسون.

6
مطالعه اثرات زیست محیطی قارچ‏کش‏های به ثبت رسیده در ایران با استفاده از مدل EIQ
( 2212 بازدید ) ( 74 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در سال‏های اخیر نگرانی فزآینده ‏ای درباره اثرات آفت‏کش‏ها روی موجودات غیر هدف به وجود آمده است. قارچ‏کش‏ها گروهی از آفت‏کش‏ها هستند که به میزان وسیعی استفاده شده و دارای اثرات مضر نیز هستند. بقایای ناشی از مصرف قارچ‏کش‏ها که سبب آلودگی محیط زیست گردیده وسلامتی انسان‏ها را در معرض خطر قرار می‏دهد موضوعی بسیار مهم بوده و باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این مقاله اثرات منفی مصرف قارچ‏کش‏های به ثبت رسیده در ایران و میزان ریسک بالقوه و بالفعل و محیطی این آفتکشها را با استفاده از مدل EIQ مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که قارچ‏کش‏های مخلوط بردو و اکسی کلرور مس از گروه ترکیبات غیرآلی دارای بیشترین و تبوکونازول و هگزاکونازول از گروه تری‏آزول دارای کمترین ضریب اثر محیطی مزرعه‏ای هستند. پرخطرترین گروه قارچ‏کشی هم مربوط به گروه دارای نحوه عمل فعالیت تماسی چند محلی است که مخلوط بردو و اکسی کلرور مس جزء این گروه هستند. از نظر تعدد گروه و نحوه عمل، قارچ‏کش‏های مناسبی در ایران وجود دارد و به راحتی می‏توان قارچ‏کش‏های پرخطر را حذف و با برنامه ‏ریزی مناسب، از قارچ‏کش‏های گروه تری‏آزول برای جایگزینی قارچ‏کش‏های پرخطر استفاده نمود. به نظر می رسد بهترین روش استفاده از برنامه تناوبی صحیح در مصرف قارچ‏کش‏هاست که نحوه عمل متفاوت از یکدیگر داشته باشند.
تخصص ها :
قارچ‏کش‏، اثر اکولوژیکی، مدل ضریب اثر محیطی(EIQ)، مقاومت

7
بررسی روند تغییرات جمعیت علف های هرز تحت تاثیر تناوب زراعی و شیوه­ مدیریت آنها
( 2225 بازدید ) ( 56 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به منظور بررسی اثر تناوب زراعی و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت گونه­های هرز، از سال 1384 و به مدت 5 سال آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی(کرج، ایران) به اجرا در آمد.  تیمار های آزمایش شامل تناوب زراعی (کاشت چغندرقند- چغندرقند و کاشت چغندرقند-گندم) و شیوه مدیریت علف های هرز(کنترل شیمیایی، کنترل شیمیایی+مکانیکی و وجین دستی) بودند که در قالب آزمایش­های فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. بررسی های انجام شده در پایان دوره تناوب حاکی از افزایش جمعیت علف های هرز یک ساله(تاج خروس، هفت بند و سلمه تره) و چند ساله(قياق و پيچك) در تیمار تک کشتی چغندرقند بود. این در حالی بود که جمعیت علف های هرز فوق در تیمار چغندرقند- گندم رو به کاهش گذاشت.  مدیریت تلفیقی علف های هرز موجب کاهش جمعیت علف های هرز یک ساله شد اما روی گونه های چند ساله اثر مطلوبی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، ساختار و ترکیب بذر علف های هرز در سیستم تناوبی چغندرقند- گندم در مقایسه  با کشت ممتد چغندرقند متفاوت بود، به طوري كه در پايان دوره 5 ساله آزمايش، در تيمار كاشت متناوب و در مقايسه با كاشت ممتد چغندرقند، درصد پايين تري از بذر علف هاي هرز پيچك و قياق(در مقايسه با هفت بند و تاج خروس) در خاك مشاهده شد و علاوه بر اين، استقرار بذور موجود در لايه هاي سطحي خاك (10-0 سانتي متري خاك) كمتر بود.
تخصص ها :
چغندرقند، گندم، مدیریت غیر شیمیایی، مدیریت مکانیکی.

8
بررسي مديريت توام مكانيكي و شيميايي علف‌هاي هرز بر خصوصيات زراعي برنج
( 2161 بازدید ) ( 35 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به ‌منظور بررسي مديريت توام مكانيكي و شيميايي علف‌هاي هرز بر خصوصيات زراعي گياه برنج رقم فجر، آزمايشي به صورت كرت‌هاي خرد شده در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار و 21 تیمار در مزرعه مؤسسه تحقيقات برنج آمل در سال زراعي 1389 به اجرا درآمد. کرت های اصلي در سه سطح عدم بكارگيري كونوويدر، يكبار كاربرد كونوويدر، دوبار بكارگيري كونوويدر و کرت های فرعي در هفت سطح علف‌كش بنتازون، لونداكس، رونستار، بوتاكلر، ساترن، وجين‌دستي و عدم مصرف علف‌كش بود. نتايج حاصل از نمونه‌برداري‌ها نشان داد كه اثرات كونوويدر، علف‌كش و همچنين برهم‌كنش اين دو روش بر تمامي صفات اندازه‌گيري شده برنج معني‌دار شد. در بين تيمارهاي تلفيقي بیشترین عملکرد دانه در تيمارهاي دوبار كونوويدر بدون مصرف علف‌كش، تيمار وجين‌دستي و همچنين تيمار دوبار كونوويدر به همراه مصرف علف‌كش‌هاي مختلف حاصل شد. میان سه تيمار فوق، تيمار دوبار كاربرد كونوويدر بدون مصرف علف‌كش بهترين و برترين تيمار معرفي گرديد.
تخصص ها :
برنج، علف‌كش، عملكرد، كونوويدر، مدیریت علف های هرز.


کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .